Goodwill Partner


Novinky

Seminář Cyber Threat / Kybernetické hrozby

Seminář proběhl dne 6. 12. 2018 pod záštitou Komory daňových poradců ČR a Vysoké školy ekonomické v Praze. Renomovaní odborníci zde řešili otázky rizik při pohybu v kybernetickém prostoru.

Přednášející:

www.kdpcr.cz/cyber-threat

Ochrana osobních údajů

Na téma GDPR a ochrany osobních údajů pořádá Verlag Dashöfer prezenční semináře a konference:

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská 423/178, 160 41 Praha 6

Měna, daně a další finančněprávní instituty

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční konference "Měna, daně a další finančněprávní instituty v roce 100. výročí vzniku Československa".

Zákon o DPH: přehled změn v roce 2017, zákon o EET

Seminář ing. Zdeňka Kuneše na téma změny DPH v roce 2017, elektronická evidence tržeb, pořádá dne 9.11.2017

DAKREZ s.r.o., Ve Lhotce 23a/1018 , 142 00 Praha 4 -Lhotka (informace na www.DAKREZ.cz)

 

 

Personální agenda krok za krokem

Pražský seminář Mgr. Věry Rejlové pořádá dne 6. 11. 2017, 9-17 hod., osvědčený partner Vašich kurzů Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Více informací na www.kursy.cz

PRACOVNÍ SNÍDANĚ ACCACE

Pracovní snídaně společnosti Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář, s tématem "Odpovědnost statutárních orgánů aneb umíte si krýt záda?" se koná dne 12. října 2016. 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jan Roub, Legal Director, Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

MÍSTO: CITY TOWER, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4

BLIŽŠÍ INFORMACE: www.accace.cz

BECKOVY SEMINÁŘE

Dne 18. 10. 2016 přednáší Mgr. Tomáš Procházka.Seminář poskytne komplexní pohled na problematiku ukončování pracovního poměru, se zvláštním důrazem na jednostranné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nad rámec běžných teoretických výkladů se seminář zaměří na problémy z praxe a konkrétní doporučení, jak je řešit. Neopomene ani správné nastavení smluvní dokumentace a personálních procesů, správný postup při vlastním propouštění, jednání se zaměstnancem a vedení případného soudního sporu.

PODROBNOSTI: www.beck.cz

 

Semináře probíhají v hotelu MAJESTIC PLAZA v centru Prahy.

Zvýšení minimální mzdy 2016

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. byla od 1. 1. 2016 zvýšena minimální mzda z dřívějších 9200 Kč na současných 9900 Kč. Současně byla zvýšena základní hodinová sazba a nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

Zaručená mzda  pro jednotlivé skupiny 1. - 8. je pro období od 1 . 1. 2016 stanovena takto:

1. 9 900
2. 10 900
3. 12 100
4. 13 300
5. 14 700
6. 16 200
7. 17 900
8. 19 800

MZDY A PERSONALISTIKA

Důstojnost při ukončení pracovního poměru

Po nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2015, sp. zn. II. ÚS 1257/15, bude Nejvyšší soud znovu rozhodovat o tom, zda neobvyklý (do té doby nepoužitý) postup při předávání pracoviště, vyklízení osobních věcí z pracovního místa, opouštění prostor zaměstnavatele a zamezení možnosti užití osobních dat v elektronických prostředcích zaměstnavatele, prováděný ihned po ukončení pracovního poměru veřejně (před jinými zaměstnanci majícími srovnání s předchozími postupy následujícími po ukončení pracovního poměru), je způsobilý zasáhnout do práva na ochranu osobnosti osoby, se kterou byl pracovní poměr ukončen, především pak do jejího práva na ochranu cti, důstojnosti a dobré pověsti.

Obecné soudy v předcházejícím řízení názoru zaměstnance nepřisvědčily. 

Kongres IFA

Transferové ceny

Ïnternational Fiscal Association připravuje mezinárodní kongres na téma "BUDOUCNOST PŘEVODNÍCH CEN". 

(Rio de Janeiro, 27. 8. – 1. 9. 2017)

Hlavní příspěvek přednese Prof. Sergio André Rocha (Rio de Janeiro State University). 

Národními reportéry za Českou republiku budou Ing. Michal Černý a JUDr. Viktor Šmejkal, Ph. D.

Zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kolumbií

Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu vstoupila v platnost dnem 6. května 2015.

Upozorňování na existenci daňových nedoplatků finančním úřadem

Finanční úřad pro hl. m. Prahu oproti Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj standardně upozorňuje daňové subjekty na existenci nedoplatků dříve, nežli zahájí exekuci.

Právní postavení poplatníka je nestejné podle toho, zda má sídlo v Praze nebo ve Středočeském kraji. Finanční úřad pro Středočeský kraj na nedoplatky neupozorňuje nebo tak činí pouze nahodile (viz "Extrémní tvrdost daňové správy" v novinkách níže). 

Finanční úřad pro hl. m. Prahu upozorňuje kontaktní daňové subjekty v souladu se zásadou vstřícnosti na nedoplatky v případech, kdy není důvod k obavě, že se bude daňový subjekt protiprávně bránit nedoplatek uhradit nebo o daňový subjekt sídlící v územní hlavního města pouze formálně, s faktickým sídlem jinde. 

Právo namítat nesprávnost protokolace v průběhu výslechu svědka

Finanční úřad (Ostrava III) postupoval nezákonně, pokud bránil věcnému návrhu zástupce daňového subjektu směřujícímu k odstranění nesprávnosti protokolace výslechu svědka s tím, že zástupce dostane prostor k vyjádření na konci výslechu. 

Uplatnit připomínky proti protokolaci je právem daňového subjektu (včetně toho, za něhož jedná zástupce), stejně jako je právem daňového subjektu, aby jeho námitky byly zaprotokolovány a vypořádány.

Z daňového řádu (stejně jako z jiných procesních předpisů – soudního řádu správního, občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu, zákona o přestupcích, atd.) nevyplývá, že by výslech nemohl být veden způsobem, že nejdříve se ptá správce daně a až po vyčerpání jeho otázek je prostor k dotazům dán daňovému subjektu, resp. jeho zástupci. To však neznamená povinnost daňového subjektu (jeho zástupce) až do této chvíle jen sedět a mlčet. V případě námitek k protokolaci (nejsou-li zjevně obstrukční či matoucí vyslýchaného – to se však z protokolu o výslechu svědka v tomto konkrétním případě nepodává) je naopak žádoucí, aby byly zaprotokolovány bezprostředně u té části výslechu, kde mělo k nepřesnosti dojít tak, aby případné rozpory v názorech na to, co svědek řekl, či na co vůbec odpovídal, byly odstraněny v okamžiku, kdy všichni přítomní ví, jaký rozpor se odstraňuje. Je-li tu tedy stručná a věcná námitka k protokolaci, bývá žádoucí ji vyřešit ihned.

(rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2015, č. j. 22 Af 105/2013 – 34) 

Extrémní tvrdost daňové správy ?

Finanční úřad pro Středočeský kraj zahajuje exekuce na majetek podnikatele, který po revizi svých evidencí dodatečně přiznal daňovou povinnost a nesprávně zadal bankovní příkaz k úhradě správci daně, aniž by podnikatele upozornil na existenci nedoplatku, tedy na to, že platbu daně nepřipsal na jeho osobní daňový účet. Takový postup považuje finanční úřad za správný, byť připouští, že není v souladu s metodikou Generálního finančního ředitelství. Upozorňovat na nedoplatky by správce daně podle jeho názoru nadměrně zatěžovalo. 

Pokud podnikatel dojde k závěru, že nepoužíval v určitém období nemovitost výlučně k podnikání a sníží si  nárok na odpočet formou dodatečného daňového přiznání, přičemž je následně chybným zadáním bankovního příkazu v několikadenním prodlení s platbou dodatečně přiznané daně, je prodleva platby daně důvodem pro bezodkladné zahájení exekučního řízení, aniž by byl podnikatel na nedoplatek upozorňován.

Uvedené platí i v situaci, kdy má podnikatel významný nemovitý majetek, jehož hodnota mnohonásobně převyšuje omylem vzniklý nedoplatek a bylo by tak možno mít za to, že není pochybností o vymahatelnosti nedoplatku.   

Finanční úřad provede blokaci všech prostředků na mu známých bankovních účtech. Bude trvat relativně dlouhou dobu po uhrazení nedoplatku, nežli se bankovní účty uvolní a podnikatel bude moci pokračovat v činnosti. Prodleva bude delší v případech, kdy finanční úřad současně provádí aktualizace softwaru. Tato prodleva, byť vzniká na straně finančního úřadu, jde k tíži podnikatele. 

Povinnost podnikatele zaplatit daň ke dni podání přiznání je tak sankcionována významněji, nežli by vyplývalo z výslovné dikce zákona.