Goodwill Partner


Novinky

COVID 19 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PODNIKATELE - ICC

Pokud hledáte speciální pomoc při řešení situace související s mezinárodním obchodem, jsou pro vás k dispozici  poradenské služby Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice. 

K této instanci je možno směřovat dotazy z oblasti logistiky, bankovnictví, arbitráže a mediace. Stejně tak žádosti o pomoc při dopravě zboží z/do Asie nebo USA. 

PODROBNĚJI: https://www.icc-cr.cz/cs/novinky/covid-19-aktualni-informace-pro-podnikatele

 

COVID-19 - informace - Hospodářská komora České republiky

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem COVID-19 zveřejnila Hospodářská komora České republiky

https://www.komora.cz/koronavirus/

COVID-19 - Informace pro podnikatele a živnostníky MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo aktuální informace pro podnikatele a živnostníky 

Opatření pro firmy a OSVČ - v tabulkách
Přehled pomoci - text
"Ošetřovné" OSVČ
Nejčastější otázky a odpovědi - www.businessinfo.cz
Nabídka a poptávka pomoci - www.spojujemecesko.cz
Výrobci dezinfekce podle receptury WHO
Omezení podnikatelských aktivit
Vládní usnesení od vyhlášení nouzového stavu
Leták s přehledem pomoci firmám
Leták s přehledem pomoci OSVČ
Další zdroje informací
Speciální informační web ke koronaviru
Speciální informační linka ke koronaviru - 1212
Speciální informační linka pro podnikatele a živnostníky - 224 854 444

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) - Krizová opatření Vlády ČR

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,
3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,
4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb., se dále nevztahuje na:
1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
6. pokladní prodej jízdenek,
7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
11. výdej a prodej zdravotnických prostředků,
pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;

III. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
1. je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
2. prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,

IV. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;

V. zakazuje
1. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních,
2. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz autoškol,
3. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 v provozovnách samoobslužných prádelen a čistíren,
5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
6. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště,
7. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

VI. zrušuje bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.

VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.

 

 

International Fiscal Association | IFA

Úspěch poslední schůzky IFA

V prostorách společnosti PwC se konala schůzka IFA ČR (International Fiscal Association ČR), které předcházela valná hromada. Veškeré materiály a usnesení z VH naleznete v sekci pro členy.

Na volební období 2020-2022 byl zvolen výbor ve složení: Lenka Fialková, Gabriela Hrachovinová, Radka Mašková, Lukáš Moravec, Danuše Nerudová, Tomáš Urbášek, a Viktor Šmejkal. Byla zvolena revizní komise ve složení Jiří Purket, Jaroslav Škvrna a Ondřej Trubač. Byl také schválen plán činnosti spolku na rok 2020. Plánované akce naleznete pod záložkou Akce/domácí.

Členové byli vyzváni, aby se hlásili o napsání zprávy na berlínský kongres IFA v roce 2021 na téma „Big data and tax – domestic and international taxation of data driven business".

Náměstek ministryně financí S. Kouba se musel omluvit, téma Daňový balíček 2021 musíme tedy odložit na některou z dalších schůzek. Téma DAC 6 prezentoval JUDr. M. Tuláček z MF, v diskusi byl doplněn kolegy z MF - J. Košatkou a O. Poupětem a kolegy z GFŘ J. Rohanem a M. Zářeckým. Kolega, člen IFA, Roman Landgráf prezentoval téma „Dokazování v daňovém právu".

zdroj: www.ifa-cr.cz

Budoucnost interního auditu – HODNOTA, TRANSPARENTNOST, RESPEKT

Český institut interních auditorů při příležitosti 25 let od založení připravuje konferenci

27.–28. května 2020 Orea Hotel Pyramida Praha

Téma konference vystihují tři pojmy, které jsou úzce spojeny s profesí interního auditu. Ze své podstaty by interní audit měl společnosti přidávat hodnotu. Jeho činnost by měla být naprosto transparentní a současně přispívat k transparentnímu řízení společností a samozřejmostí je respekt, který si interní auditoři získají profesionálním přístupem a také jej projevují při své práci všem spolupracujícím stránám. Tyto tři atributy silného inteního auditu jsou základem pro úspěch ve stále se měnícím prostředí a současně východiskem pro zářivou budoucnost interního auditu.

Konference vám nabídne pohled na budoucnost interního auditu nejen prostřednictvím mezinárodně uznávaných expertů této profese, ale také zajímavé a hodnotné názory odborníků z příbuzných oblastí interního auditu. Jedním z klíčových okamžiků konference bude vystoupení místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, pro niž jsou pojmy hodnota, transparentost a respekt klíčové pro naplňování její vize v Evropské komisi.

Informace: www.ciiaconference.com/

Ïnternational Fiscal Association - 74. kongres

Ïnternational Fiscal Association připravuje svůj 74. mezinárodní kongres.

(Cancun, 4.- 8. 10. 2020)

Témata:

Hlavní příspěvky přednesou David Duff, Daniel Gutmann, Armando Lara Yaffar, Tatiana Sampaio Octaviano Falcão

Národním reportérem za Českou republiku bude JUDr. Viktor Šmejkal, Ph. D. (Exchange of information)

Digitalizace Trade Finance, pravidla ICC pro elektronické prezentace dokumentů

odborný seminář pořádaný ICC ČR:


21. 10. 2019 od 9:00 hod.:
Digitalizace Trade Finance, pravidla ICC pro elektronické prezentace dokumentů pod dokumentární akreditivy a inkasy, nové platformy a řešení


Seminář zaměřený na využití nových technologií při financování zahraničního obchodu.

Přednášející:
Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Informace: www.icc-cr.cz

odstoupení jednatele společnosti Grabštejn Immobilien s.r.o.

Pan JOSEF NEHYBA odstoupil dne 20.7.2019 z funkce jednatele společnosti Grabštejn Immobilien s.r.o., IČO: 08235805, se sídlem U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4. Odstoupení z funkce nabylo účinnosti dne 21. 7. 2019. 
INCOTERMS 2020 – srovnávací seminář

odborný seminář pořádaný ICC ČR: 14. 10. 2019 od 9:00 hod.

Zaměřeno na srovnání a vysvětlení rozdílů INCOTERMS 2010 a INCOTERMS 2020.

Jako i dříve, starší verze budou nadále použitelné v obchodní praxi, ale aktuální novela opět reaguje na vývoj v obchodování na mezinárodních i domácích trzích.
Účastníci semináře obdrží publikaci ICC ČR – „Incoterms® 2020" (v česko-anglické jazykové mutaci) 

Přednášející: Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)

Program:
• Pravidla ICC - Incoterms 2020 – hlavní charakteristika doložek
• Pravidla ICC - Incoterms 2020 – rozdíly oproti INCOTERMS 2010
• Jednotlivé doložky Incoterms 2020 v českém prostředí: vývoz a dovoz, unijní a tuzemský obchod
• Vhodné doložky ve vztahu k použitému druhu přepravy, zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav
• Incoterms 2020 – celní náležitosti

INFORMACE: www.icc-cr.cz

Smluvní vztahy při silniční přepravě nákladů

ICC ČR pořádá seminář dne 7. 10. 2019 od 9:00 hod.

Přednášející:
Mgr. Martin Laipold - advokát se specializací na přepravní právo, lektor Česmadu Bohemia, z.s.
Program:
• základní parametry práva
• vztah Úmluvy CMR, Občanského zákoníku a §9a zákona č. 111/1994 Sb.
• způsob uzavírání smluv
• základní smluvní instituty
• zasílatelská smlouva - práva a povinnosti stran
• přepravní smlouva - práva a povinnosti stran
• odpovědnost dopravce dle Úmluvy CMR
• nákladní list CMR
• náhradová povinnost dopravce a její smluvní zvýšení
• hrubá nedbalost dle čl.29 Úmluvy CMR
• promlčení a žaloby
• pojištění v dopravě

INFORMACE ICC ČR (www.icc-cr.cz)

Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

ICC ČR pořádá konferenci "Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách" dne 25. 9. 2019 (Praha)

Účastníci panelové diskuze:
• JUDr. David Raus, Ph.D., Krajský soud v Brně
• Mgr. Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Mgr. Martin Hadaš, LL.M., Masarykova universita
• Mgr. Jaroslav Lexa, lnštitut verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (SK)
• JUDr. Vilém Podešva, LL.M., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

INFORMACE: www.icc-cr.cz

Právo marketingu a reklamy – praktický průvodce

23. 9. 2019 od 9:00 hod.:

iCC Česká republika pořádá workshop zaměřený na praktické otázky reklamního a marketingového práva.

Důraz bude kladen na porozumění problematice tvorby reklamního obsahu, zajišťování odpovídajících práv k tomuto obsahu, minimalizace rizika sporů z reklamního obsahu, popř. v souvislosti s jeho tvorbou a využitím.
Zaměřeno na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno především pro specialisty z oblasti marketingu, propagace a reklamy, stejně tak ale i pro advokáty a interní právní specialisty, kteří se v oblasti marketingu a reklamy pohybují.
Ve firmách je správná marketingová a reklamní politika často klíčovou záležitostí. Nápady reklamních kreativců ale mohou narazit na hranice platné právní úpravy a nedostatečná pozornost v tomto směru může zavdat příčinu zbytečným nákladům na soudní spory, stahování a změny reklamních materiálů. Stejně tak správně nastavené právní vztahy mezi zadavatelem reklamy a reklamní agenturou dovedou předejít mnohým nepříjemným překvapením v budoucnu.

Vhodné zejména pro:
• Pracovníky v oblasti obchodu, prodeje a marketingu;
• Advokáty či interní právníky zabývající se marketingovým a reklamním právem;

Přednášející:
Michal Matějka – partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Michal Matějka je partnerem v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde je vedoucím skupiny práva obchodních vztahů a mezinárodního obchodu a rovněž skupiny ICT. Předtím působil bezmála 17 let v pražské kanceláři Baker & McKenzie. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.

Program:
• Vztahy mezi subjekty působícími v oblasti marketingu a reklamy
• Veřejnoprávní regulace reklamy
• Soukromoprávní regulace reklamy
• Příklady, případové studie, diskuse

Podrobné informace na webu Mezinárodní obchodní komory: ICC Česká republika: (www.icc-cr.cz)

seminář Přeprava nebezpečných věcí se zaměřením na vodní dopravu

Odborný seminář pořádaný ICC ČR

11. 11. 2019 od 9:00 hod.

Přeprava nebezpečných věcí se zaměřením na vodní dopravu

Přednášející:
Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)
Ing. Luboš Halama, Ph.D. - DGSA Bohemia, s.r.o., soudní znalec a specialista na přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní a námořní dopravou

informace: www.icc-cr.cz

Program "Záruka zahraniční rozvojové spolupráce"

Českomoravská záruční rozvojová banka vyhlásila výzvu pro předkládání projektů v rámci nového programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce.

Program připravilo Ministerstvo zahraničí ve spolupráci právě s ČMZRB. Jeho cílem je snížit riziko investování v rozvojových zemích a usnadnit vstup českých aktérů na tyto trhy.

Nabízí záruku ČMZRB až do výše 50 % jistiny komerčního úvěru na investiční aktivity v rozvojových zemích. Stimuluje tím banky k ochotnějšímu půjčování a firmy k rizikovějšímu investování. Podmínkou podpory je udržitelnost investice a její konkrétní rozvojový dopad v zemi realizace. Tím je např. zvyšování místní zaměstnanosti či předávání know-how a technologií. Kromě rozvojových přínosů přináší program i nové příležitosti pro české firmy, jak se etablovat v rizikovějších teritoriích.

INFORMACE ICC ČR

www.icc-cr.cz

Teritoriální setkání Vietnam 20. 6. 2019

ICC ČR pořádá dne 20. 6. 2019 od 15 hodin setkání s obchodním radou ČR ve Vietnamu, panem Davidem JARKULISHEM

Informace a registrace: kropackova@icc-cr.cz

Seminář - Praconvní smlouvy a dohody (www.vzdelavani.com)

Konzultační seminář "Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019"

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Datum a místo: 6.6.2019 - Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady

Čas: 9:00 - cca 13:30 prezence od 8:30

Zahrnuje zejména problematiku

* obecných principů a institutů pracovního práva, formy právních jednání a důsledků jejího nedodržení,

* jednání před uzavřením pracovněprávního vztahu včetně předsmluvní odpovědnosti a vstupní lékařské prohlídky,

* vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou nebo jmenováním, možnosti odstoupení od smlouvy, povinností smluvních stran,

* změn pracovního poměru, převedení, přeložení, dočasné přidělení,

* skončení pracovního poměru, jeho forem a požadavků, ochranné doby, odstupného, určení neplatného rozvázání pracovního poměru,

* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, aktuální změny,

* odvolání vedoucího zaměstnance včetně následného postupu zaměstnavatele,

* vybraných institutů pracovního práva souvisejících s pracovním poměrem, např. výkonu práce zaměstnancem v jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele, omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance, konkurenční doložky, doručování písemností.

Informace na www.vzdelavani.com

ICC ČR: Teritoriální setkání Norsko dne 23. 5. 2019

Teritoriální setkání Norsko dne 23. 5. 2019

Setkání s velvyslancem ČR v Norsku, J.E. Jaroslavem Knotem - pořádané ICC ČR 

Další hosté:

Ojedinělá příležitost diskutovat s velvyslancem ČR v Norsku a dalšími hosty o podmínkách podnikání v této zemi.
Mnoho užitečných informací z oblasti financování, práva a logistiky.
Networking, navázání nových obchodních kontaktů.

Místo konání: Advokátní kancelář Kinstellar, Na Příkopě 19, Praha 1

NUTNOST REGISTRACE

Informace a registrační formulář: www.icc-cr.cz

odborný seminář pořádaný ICC ČR: Rok po GDPR (27. 5. 2019)

Přednášející: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E - partner, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

27.5.2019, 09:00-12.00
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Program:
• aktuality z ČR – nová stanoviska a rozhodnutí úřadu, praktické dopady, adaptační zákon,
• aktuality z EU – přístupy zahraničních regulátorů, první rozhodnutí o pokutách a jejich odůvodnění a praktické dopady,
• vztahy se zpracovateli – jak v hraničních případech odlišit, kdy je dodavatel zpracovatel a kdy ne; problematické oblasti ve smlouvách, o čem se nejvíce vyjednává a jaká jsou nejčastější řešení v praxi,
• bezpečností incidenty – praktické zkušenosti, největší rizika a správné postupy, ukázka vyhodnocení rizikovosti incidentu na modelovém případu,
• kontroly – jak se připravit na kontrolu ÚOOÚ, jaké dokumenty shromáždit z hlediska technického i procesního – zkušenosti z kontrol, přístupy ÚOOÚ a zahraničních úřadů, modelový příklad přípravy na kontrolu se zaměřením na bezpečnost osobních údajů v informačních systémech

SEMINÁŘ EDUZONE.CZ - Použití zvláštních (celních) režimů při dovozu a vývozu zboží

Lektor: JUDr. Jiří Babiš 

Místo a datum konání: Praha, pondělí 27. května 2019

Z obsahu semináře:
- Základní pojmy a ustanovení celních předpisů upravujících dovoz a vývoz zboží
- Zvláštní režimy
- Základní druhy obchodních operací /smluvních vztahů/ pro zboží vstupující do zvláštních režimů
- Nepřímé daně – DPH a spotřební daně – a jejich uplatnění pro zboží ve zvláštních režimech

Informace: www.eduzone.cz

ODBORNÉ SEMINÁŘE: účetnictví, daně, mzdy, personalistika

Bližší informace na: www.odborconsult.cz

NÁKLADY A VÝNOSY- ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 2019 V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH
Termín: 14. května 2019
Přednáší: Ing. Petr Kout, CSc. ekonomický a daňový poradce, Tomáš Líbal, účetní specialista

DAŇOVÉ ZMĚNY - BALÍČEK OD 1.4.2019 - ZMĚNY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY, DANĚ Z PŘÍJMŮ A ŘADY SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY
Termín: 15. května 2019
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví 

GDPR, ROK POTÉ: NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A ČINOSTI FIRMY 2019 - Z POHLEDU AUDITORA A POVĚŘENCE
(příklady, chybné formulace a postupy včetně vysvětlení problematiky)
Termín: 16. května 2019
Přednáší: advokátka, specialistka GDPR s rozsáhlou praxi v ochraně osobních údajů

DPH V KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÝCH PŘÍKLADECH
(s ohledem na poslední novelu zákona od 1.4.2019 - zákon č. 80/2019 Sb. a další změny)
Termín: 17. května 2019
Přednáší: Holubová Olga, daňová poradkyně 

ÚČETNICTVÍ A DANĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2019 - ÚČTUJÍCÍCH DLE VYHLÁŠKY 504/2002 Sb.
(Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe)
Termín: 31. května 2019 
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví 

AKTUALITY PRO ZAČÍNAJÍCÍ A MÍRNĚ POKROČILÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ A PERSONALISTY
(dvoudenní (17.+18.6.2019) praktikum 
Termín: 17. června 2019
Přednáší: Křížek Zdeněk - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ

SEMINÁŘE ICC ČR

6. 5. 2019 od 9:00 hod.:

Seminář Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, praxe, zkušenosti
Praktický úvodní workshop zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz, financování.
Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na jejich praktické využití. Seminář se bude věnovat problematice jak z pohledu vývozce – tedy využití akreditivu jako formy zajištění platebního rizika, tak i z pohledu dovozce – snížení rizika zaplacení oproti dodávce, která neodpovídá příslušnému kontraktu. Diskutovány budou i hlavní možnosti financování v souvislosti s akreditivy. Velká pozornost bude věnována i přístupu bank, tedy z pohledu příslušných rizik, které podstupují, a provedení akreditivu jako klíčového instrumentu v oblasti financování zahraničního obchodu.
lektor - Bc. Pavel Andrle, LL.M.

Informace a registrace na stránkách www.icc-cr.cz

20. 5. 2019 od 9:00 hod.:

Seminář Hromadné žaloby
Předmětem semináře je chystané zavedení institutu hromadných žalob do českého práva a připravovaná reforma českého civilního procesního práva. Přednášející seznámí posluchače s tím, co jsou hromadné žaloby, kdo je bude moci využít a zda, resp., jakým způsobem ovlivní možnost jednotlivců domoci se svých práv před soudy, a to dle současného legislativního stavu v ČR i na úrovni EU.
Seminář se zaměří na praktické aspekty hromadných žalob, zejména na to, jakým způsobem bude probíhat podání takové žaloby, jaké podmínky budou muset žalobci splnit a jakým způsobem bude probíhat řízení, především s ohledem na přelomové novinky, které nová úprava do civilního řízení přinese. Problematika hromadných žalob bude popsána především z pohledu žalovaných, kterými budou dle zkušeností ze zahraničí zejména společnosti s velkým počtem zákazníků – spotřebitelů.

lektoři - Mgr. Jaroslav Heyduk a JUDr. Lukáš Duffek

3. 6. 2019

Seminář Mezinárodní a tuzemské bankovní záruky v praxi, záruky podle URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání, novinky, problematické situace
Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a na zpracování záruk v praxi. Určeno pro pokročilejší uživatele záruk.
Workshop se zaměří na vybrané oblasti u bankovních záruk z pohledu tuzemské a mezinárodní praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s novinkami v oboru a vybranými problematickými situacemi v mezinárodní i tuzemské záruční praxi (např. účinnosti, podmínky a způsoby uplatnění, ukončení platnosti záruk ad.).
lektor - Bc. Pavel Andrle, LL.M.

Informace a registrace na stránkách www.icc-cr.cz

10. 6. 2019

Seminář INCOTERMS 2010
Blíží se další významný milník v „životě" dodacích podmínek Incoterms – novela v roce 2020. Je však jisté, že i starší verze budou i nadále použitelné v obchodní praxi a že budou i nadále poskytovat výjimečnou a nenahraditelnou podporu smluvním stranám v kupní smlouvě.

Znalost, porozumění i schopnost volby vhodné podmínky by tedy mělo patřit do výbavy každého obchodníka, vývozce i dovozce. Doložky Incoterms však mají nepopiratelný vliv na práci bankovních specialistů, poskytovatelů dopravních, celně-deklarantských a pojišťovacích služeb, a samozřejmě i na jednání se zástupci státní správy (celní a finanční dohled). Ti všichni jsou proto zváni na uvedený seminář.
lektor - Ing. Petr Rožek, Ph.D.

Informace a registrace na stránkách www.icc-cr.cz

9. 12. 2019

Seminář Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodu; odpovědnost dopravce za svěřený náklad vs. pojištění
Jednou z největších nočních můr obchodníka je poškozená či ztracená zásilka, ať už ta, kterou se mu s velkým úsilím podařilo prodat, či ta, na kterou netrpělivě čeká. Pravdou je, že pravděpodobnost poškození či ztráty není při současném objemu a stylu obchodování nízké a roste především počet malých a středních škod. Přepravce se pak v zajetí optimistických očekávání ve smyslu náhrady může dostat do kolize s tvrdou realitou mezinárodních úmluv a dohod, které podobné situace řeší odlišně od místní praxe.
Zveme Vás proto zvlášť upřímně na tento seminář, kde se s Vámi rádi podělíme o zásady, zkušenosti a právní praxi v tomto ohledu. Zmíníme též způsob zajištění proti škodám nejspolehlivější = pojištění kargo, jeho výhody, rozsahy a způsob vyřízení reklamace.
lektor - Ing. Petr Rožek, Ph.D.

Informace a registrace na stránkách www.icc-cr.cz

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a daňová řešení jednotlivých plnění

Nová publikace přináší nejen podrobný komentář k problematice FKSP, ale také účetní případy, daňové dopady jednotlivých plnění do oblasti daně z příjmů, vzor vnitřní směrnice o FKSP, úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, řadu příkladů a odpovědi na problémy, s nimiž se příspěvkové organizace v praxi potýkají.

Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6
+ 420 222 539 333 | info@dashofer.cz

Semináře ODBORCONSULT - D

Dne 27.3.2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dlouho očekáváná novela zákona o DPH. Novela obsahuje řadu změn, které musíme respektovat již od 1.4.2019, ať se jedná o změnu v daňových dokladech, lhůt pro vystavení a odeslání, nová pravidla zaokrouhlování a řada dalších změn.

Zveme na semináře, které pořádá v nejbližší době v Praze: www.odborconsult.cz

ÚČETNICTVÍ A DANĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2019 - ÚČTUJÍCÍCH DLE VYHLÁŚKY 504/2002 Sb.
(Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe)
Termín: 23. dubna 2019
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví s více jak 25letou praxí v oboru; členka Komory daňových poradců a Komory auditorů

DPH V KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÝCH PŘÍKLADECH
(s ohledem na poslední novelu zákona a další změny)
Termín: 26. dubna 2019
Přednáší: Holubová Olga, daňová poradkyně, členka Komory daňových poradců ČR, zkušená lektorka s praktickým přístupem, oceněná titulem Daňová hvězda roku

VYÚČTOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
(výklad a podrobné vysvětlení na konkrétních příkladech)
Termín: 30. dubna 2019
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví s více jak 25letou praxí v oboru; členka Komory daňových poradců a Komory auditorů

NÁKLADY A VÝNOSY- ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 2019 V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH
Termín: 14. května 2019
Přednáší: Ing. Petr Kout, CSc. ekonomický a daňový poradce, Tomáš Líbal, účetní specialista

DAŇOVÉ ZMĚNY - BALÍČEK OD 1.4.2019 - ZMĚNY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY, DANĚ Z PŘÍJMŮ A ŘADY SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY
Termín: 15. května 2019
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví s více jak 25letou praxí v oboru; členka Komory daňových poradců a Komory auditorů

GDPR, ROK POTÉ: NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A ČINOSTI FIRMY 2019 - Z POHLEDU AUDITORA A POVĚŘENCE
(příklady, chybné formulace a postupy včetně vysvětlení problematiky)
Termín: 16. května 2019
Přednáší: advokátka, specialistka GDPR s rozsáhlou praxi v ochraně osobních údajů, naše osvědčená lektorka

DPH V KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÝCH PŘÍKLADECH
(s ohledem na poslední novelu zákona od 1.4.2019 - zákon č. 80/2019 Sb. a další změny)
Termín: 17. května 2019
Přednáší: Holubová Olga, daňová poradkyně, členka Komory daňových poradců ČR, zkušená lektorka s praktickým přístupem, oceněná titulem Daňová hvězda roku

AKTUALITY PRO ZAČÍNAJÍCÍ A MÍRNĚ POKROČILÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ A PERSONALISTY
(dvoudenní (17.+18.6.2019) praktikum s řadou aktuálních informací a příkladů, které je vhodné znát)
Termín: 17. června 2019
Přednáší: Křížek Zdeněk - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikace legislativy na praktických příkladech

ZÁKON O DPH 2019 A EET 2019

novela zákona, aplikace jednotlivých ustanovení

TERMÍN: 17. dubna 2019 od 9:00 do 14:00 hod. (prezence od 8:30 hod.)

MÍSTO: Praha 1, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské nám. 21

PŘEDNÁŠÍ: Ing. Zdeněk Kuneš, specialista DPH s dlouholetou praxí na MF ČR Praha, spoluautor zákona, osvědčený lektor

www.odborconsult.cz

"DPH v tuzemsku – příklady z praxe 2019" s lektorkou Ing. Michaelou Strnadovou

Datum: 26.4.2019

Místo: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady

Čas: 9:00 - cca 13:00 (prezence účastníků od 8:30)

Přednáška reaguje na nejčastější dotazy účastníků školení na téma DPH a zaměřuje se na vysvětlení a procvičení vybraných témat z praxe.

Přihlásit se můžete na stránkách www.vzdelavani.com.

Seminář Cyber Threat / Kybernetické hrozby

Seminář proběhl dne 6. 12. 2018 pod záštitou Komory daňových poradců ČR a Vysoké školy ekonomické v Praze. Renomovaní odborníci zde řešili otázky rizik při pohybu v kybernetickém prostoru.

Přednášející:

www.kdpcr.cz/cyber-threat

Ochrana osobních údajů

Na téma GDPR a ochrany osobních údajů pořádá Verlag Dashöfer prezenční semináře a konference:

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská 423/178, 160 41 Praha 6

Měna, daně a další finančněprávní instituty

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční konference "Měna, daně a další finančněprávní instituty v roce 100. výročí vzniku Československa".

Zákon o DPH: přehled změn v roce 2017, zákon o EET

Seminář ing. Zdeňka Kuneše na téma změny DPH v roce 2017, elektronická evidence tržeb, pořádá dne 9.11.2017

DAKREZ s.r.o., Ve Lhotce 23a/1018 , 142 00 Praha 4 -Lhotka (informace na www.DAKREZ.cz)

 

 

Personální agenda krok za krokem

Pražský seminář Mgr. Věry Rejlové pořádá dne 6. 11. 2017, 9-17 hod., osvědčený partner Vašich kurzů Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Více informací na www.kursy.cz

PRACOVNÍ SNÍDANĚ ACCACE

Pracovní snídaně společnosti Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář, s tématem "Odpovědnost statutárních orgánů aneb umíte si krýt záda?" se koná dne 12. října 2016. 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jan Roub, Legal Director, Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

MÍSTO: CITY TOWER, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4

BLIŽŠÍ INFORMACE: www.accace.cz

BECKOVY SEMINÁŘE

Dne 18. 10. 2016 přednáší Mgr. Tomáš Procházka.Seminář poskytne komplexní pohled na problematiku ukončování pracovního poměru, se zvláštním důrazem na jednostranné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nad rámec běžných teoretických výkladů se seminář zaměří na problémy z praxe a konkrétní doporučení, jak je řešit. Neopomene ani správné nastavení smluvní dokumentace a personálních procesů, správný postup při vlastním propouštění, jednání se zaměstnancem a vedení případného soudního sporu.

PODROBNOSTI: www.beck.cz

 

Semináře probíhají v hotelu MAJESTIC PLAZA v centru Prahy.

Zvýšení minimální mzdy 2016

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. byla od 1. 1. 2016 zvýšena minimální mzda z dřívějších 9200 Kč na současných 9900 Kč. Současně byla zvýšena základní hodinová sazba a nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

Zaručená mzda  pro jednotlivé skupiny 1. - 8. je pro období od 1 . 1. 2016 stanovena takto:

1. 9 900
2. 10 900
3. 12 100
4. 13 300
5. 14 700
6. 16 200
7. 17 900
8. 19 800

MZDY A PERSONALISTIKA

Důstojnost při ukončení pracovního poměru

Po nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2015, sp. zn. II. ÚS 1257/15, bude Nejvyšší soud znovu rozhodovat o tom, zda neobvyklý (do té doby nepoužitý) postup při předávání pracoviště, vyklízení osobních věcí z pracovního místa, opouštění prostor zaměstnavatele a zamezení možnosti užití osobních dat v elektronických prostředcích zaměstnavatele, prováděný ihned po ukončení pracovního poměru veřejně (před jinými zaměstnanci majícími srovnání s předchozími postupy následujícími po ukončení pracovního poměru), je způsobilý zasáhnout do práva na ochranu osobnosti osoby, se kterou byl pracovní poměr ukončen, především pak do jejího práva na ochranu cti, důstojnosti a dobré pověsti.

Obecné soudy v předcházejícím řízení názoru zaměstnance nepřisvědčily. 

Kongres IFA

Transferové ceny

Ïnternational Fiscal Association připravuje mezinárodní kongres na téma "BUDOUCNOST PŘEVODNÍCH CEN". 

(Rio de Janeiro, 27. 8. – 1. 9. 2017)

Hlavní příspěvek přednese Prof. Sergio André Rocha (Rio de Janeiro State University). 

Národními reportéry za Českou republiku budou Ing. Michal Černý a JUDr. Viktor Šmejkal, Ph. D.

Zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kolumbií

Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu vstoupila v platnost dnem 6. května 2015.

Upozorňování na existenci daňových nedoplatků finančním úřadem

Finanční úřad pro hl. m. Prahu oproti Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj standardně upozorňuje daňové subjekty na existenci nedoplatků dříve, nežli zahájí exekuci.

Právní postavení poplatníka je nestejné podle toho, zda má sídlo v Praze nebo ve Středočeském kraji. Finanční úřad pro Středočeský kraj na nedoplatky neupozorňuje nebo tak činí pouze nahodile (viz "Extrémní tvrdost daňové správy" v novinkách níže). 

Finanční úřad pro hl. m. Prahu upozorňuje kontaktní daňové subjekty v souladu se zásadou vstřícnosti na nedoplatky v případech, kdy není důvod k obavě, že se bude daňový subjekt protiprávně bránit nedoplatek uhradit nebo o daňový subjekt sídlící v územní hlavního města pouze formálně, s faktickým sídlem jinde. 

Právo namítat nesprávnost protokolace v průběhu výslechu svědka

Finanční úřad (Ostrava III) postupoval nezákonně, pokud bránil věcnému návrhu zástupce daňového subjektu směřujícímu k odstranění nesprávnosti protokolace výslechu svědka s tím, že zástupce dostane prostor k vyjádření na konci výslechu. 

Uplatnit připomínky proti protokolaci je právem daňového subjektu (včetně toho, za něhož jedná zástupce), stejně jako je právem daňového subjektu, aby jeho námitky byly zaprotokolovány a vypořádány.

Z daňového řádu (stejně jako z jiných procesních předpisů – soudního řádu správního, občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu, zákona o přestupcích, atd.) nevyplývá, že by výslech nemohl být veden způsobem, že nejdříve se ptá správce daně a až po vyčerpání jeho otázek je prostor k dotazům dán daňovému subjektu, resp. jeho zástupci. To však neznamená povinnost daňového subjektu (jeho zástupce) až do této chvíle jen sedět a mlčet. V případě námitek k protokolaci (nejsou-li zjevně obstrukční či matoucí vyslýchaného – to se však z protokolu o výslechu svědka v tomto konkrétním případě nepodává) je naopak žádoucí, aby byly zaprotokolovány bezprostředně u té části výslechu, kde mělo k nepřesnosti dojít tak, aby případné rozpory v názorech na to, co svědek řekl, či na co vůbec odpovídal, byly odstraněny v okamžiku, kdy všichni přítomní ví, jaký rozpor se odstraňuje. Je-li tu tedy stručná a věcná námitka k protokolaci, bývá žádoucí ji vyřešit ihned.

(rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2015, č. j. 22 Af 105/2013 – 34) 

Extrémní tvrdost daňové správy ?

Finanční úřad pro Středočeský kraj zahajuje exekuce na majetek podnikatele, který po revizi svých evidencí dodatečně přiznal daňovou povinnost a nesprávně zadal bankovní příkaz k úhradě správci daně, aniž by podnikatele upozornil na existenci nedoplatku, tedy na to, že platbu daně nepřipsal na jeho osobní daňový účet. Takový postup považuje finanční úřad za správný, byť připouští, že není v souladu s metodikou Generálního finančního ředitelství. Upozorňovat na nedoplatky by správce daně podle jeho názoru nadměrně zatěžovalo. 

Pokud podnikatel dojde k závěru, že nepoužíval v určitém období nemovitost výlučně k podnikání a sníží si  nárok na odpočet formou dodatečného daňového přiznání, přičemž je následně chybným zadáním bankovního příkazu v několikadenním prodlení s platbou dodatečně přiznané daně, je prodleva platby daně důvodem pro bezodkladné zahájení exekučního řízení, aniž by byl podnikatel na nedoplatek upozorňován.

Uvedené platí i v situaci, kdy má podnikatel významný nemovitý majetek, jehož hodnota mnohonásobně převyšuje omylem vzniklý nedoplatek a bylo by tak možno mít za to, že není pochybností o vymahatelnosti nedoplatku.   

Finanční úřad provede blokaci všech prostředků na mu známých bankovních účtech. Bude trvat relativně dlouhou dobu po uhrazení nedoplatku, nežli se bankovní účty uvolní a podnikatel bude moci pokračovat v činnosti. Prodleva bude delší v případech, kdy finanční úřad současně provádí aktualizace softwaru. Tato prodleva, byť vzniká na straně finančního úřadu, jde k tíži podnikatele. 

Povinnost podnikatele zaplatit daň ke dni podání přiznání je tak sankcionována významněji, nežli by vyplývalo z výslovné dikce zákona. 

Kongres IFA

Ve dnech 12.-17.10.2014 se v indické Mumbai koná 68. Kongres International Fiscal Association (IFA)