Goodwill Partner


Novinky

Renomovaný praktik vede právní oddělení GOODWLL PARTNER

Lubomír Červinský byl s účinností ode dne 1.6.2022 jmenován vedoucím právního oddělení poradenské společnosti GOODWILL PARTNER s.r.o.. Poradenská společnost tak získává zkušeného praktika pro oblast forenzních auditů. S forenzně-auditní činností by měla být podle konceptu GOODWILL PARTNER úzce propojena i činnost zastupování klientů v daňových řízeních. 

Omezená ochrana pravidel ústavního pořádku použitelných při správě daní

Nepožívá ochrany jednání stěžovatele, který poté, kdy ústavní soud posoudil, že nebyl aktivně legitimován k návrhu na přezkum souladu rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR s ústavním pořádkem, podá návrh znovu z tím, že vysvětlí, v čem spatřuje překročení vlastního zájmu stěžovatele a domáhá se lhůty 1 roku pro podání ústavní stížnosti. 

Ústavní soud ČR takovou stížnost odmítne pro marné uplynutí 2 měsíční lhůty, aniž by se stěžovatelem uváděnými důvody pro použití lhůty 1 roku zabýval. 

Ústavní soud ČR tak bude postupovat i v případě, kdy je kromě ústavních otázek i sporná slučitelnost rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR s přímo účinnými pravidly práva EU. 

I. ÚS 3014/21

 

Novela zákona o DPH s účinností od 1.10.2021

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. října

Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová
pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají
zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. eshopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.

Zákon č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
je dostupný ve Sbírce zákonů.
Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:
• zdaňování u zasílání zboží (nově tzv. prodej zboží na dálku) mezi členskými státy EU
o zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
o zrušení limitu 1 140 000 Kč u zasílání zboží z EU do ČR
o zavedení limitu 10 000 EUR
• zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z
třetí země
• dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální
platforma)
• rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).
Podrobnější informace o změnách v zákoně o DPH jsou dostupné v článku Nová pravidla v
oblasti DPH od 1. 7. 2021 a na stránkách pro zvláštní režim jednoho správního místa (One Stop
Shop).
Od 1. října 2021 již není možné přímo postupovat podle směrnice o DPH, neboť nová
pravidla jsou již transponována do zákona o DPH. Daňové subjekty postupují tak od 1.
října 2021 podle zákona o DPH a nařízení Rady (EU) č. 282/2011.
Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. července 2021 do 30. září 2021 podle
přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném
systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH"), jelikož změny uvedené
ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. červenci
2021 do zákona o DPH. O tomto možném postupu byla dne 21. června 2021
zveřejněna Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (ecommerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021.

Novela DPH, e-shopy

Upozornění

 

Novela zákona o DPH, vrácená Senátem do PS by měla být projednávána ještě v září v PS - týká se hlavně e-shopů. 

 

Upozorňuji na to, že všechny e-shopy, i v případě, že nepoužijí zvláštní režim, musí vést nové speciální evidence.

 

Ministerstvo financí opět prodloužilo prominutí DPH u respirátorů, včetně jejich pořízení z jiného členského státu a dovozu a to od 1.9. 2021 do 31.10.2021.

 

 

 

 

 

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

29. června 2021

Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 25/2021 ze dne 28. června 2021.
Na základě výše uvedeného Rozhodnutí dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu a to od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021.Toto Rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů, zveřejněné dne 2. 2. 2021.

 

Tisková zpráva CELNÍ SPRÁVY ĆR

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství cel
________________________________________
Daň z přidané hodnoty se u zásilek nízké hodnoty od července vybírat nebude
Novela zákona o dani z přidané hodnoty a celního zákona, která byla předložena Vládou ČR do Poslanecké sněmovny v květnu 2020, je po třetím čtení v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu ČR. Vzhledem k tomu, že Parlament ČR nestihne do 1. července 2021 návrh novely schválit, tak jak to předpokládá legislativa EU, nebude Celní správa ČR při dovozu zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) DPH vybírat.

Situace z hlediska vybírání DPH u zásilek, jejichž hodnota převyšuje 22 EUR, zůstává nezměněna. Povinnost uhradit DPH platí již nyní.

Celní legislativa je však od 1. července 2021 účinná. Je upravena nařízeními v rámci právního systému EU, která jsou účinná přímo bez nutnosti upravovat národní legislativu. Na základě celní legislativy EU mají expresní přepravci povinnost podávat elektronické celní prohlášení i na zásilky v hodnotě do 22 EUR, přestože celní orgány nebudou vyměřovat DPH. Poštovní operátoři zatím s jedinou výjimkou povinnost podávat elektronické celní prohlášení u zásilek do hodnoty 22 EUR nemají. Výjimka se týká situace, kdy je zboží nakoupeno v rámci tzv. jednotného správního místa pro dovoz.

Celní správa ČR zachová avizovanou možnost podání elektronického celního prohlášení u zásilek s hodnotou mezi 22 a 150 EUR občany, a to prostřednictvím speciální aplikace (eCeP), která byla pro tyto účely připravena.

Informační web www.celnicka.cz bude s ohledem na nově vzniklé okolnosti postupně aktualizován. Na stránkách se občané dozvědí další podrobnosti.
Bližší informace k aktuální situaci jsou k dispozici v aktualitách na www.celnisprava.cz.

Předpokládanou účinnost novely zákona o dani z přidané hodnoty nelze odhadnout, nicméně bezprostředně po nabytí její účinnosti začnou celní orgány i u zásilek nízké hodnoty (do 22 EUR) DPH vyměřovat a vybírat.

Informace k novele zákona o DPH (e - comerce)

Informace k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. 7. 2021

 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dovoz respirátorů- prodloužení

Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů

Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 23/2021 ze dne 1. června 2021.
Na základě výše uvedeného Rozhodnutí dochází k prodloužení prominutí DPH u dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu a to od 4. 6. 2021 do 30. 6. 2021.Toto Rozhodnutí navazuje na stávající prominutí daně při dodání vyjmenovaného zboží v předchozích obdobích. Detailnější informace jsou uvedeny v Informaci k promíjení DPH u dodání respirátorů, zveřejněné dne 2. 2. 2021.

 

Provozovatel el. rozhraní-dovozní režim

Informace pro provozovatele elektronického rozhraní

Kdo je provozovatel elektronického rozhraní?

Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní (např. elektronického tržiště, platformy, portálu) usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby. Za dodání zboží, které je usnadněno provozovatelem elektronického rozhraní, se považuje použití elektronického rozhraní tak, aby příjemce plnění a dodavatel nabízející zboží na prodej prostřednictvím elektronického rozhraní mohli navázat kontakt vedoucí k dodání zboží prostřednictvím tohoto elektronického rozhraní. Za provozovatele elektronického rozhraní lze považovat provozovatele, který vykonává obdobnou činnost jako např. Amazon, Mall či Fler, pokud se nejedná o prodej vlastního zboží provozovatele.
Př.: Provozovatel elektronického rozhraní provozuje tzv. elektronické tržiště, na kterém umožňuje prodávat zboží jiným prodejcům. Prodejci zboží využívají prostoru na tržišti k prodeji svého zboží a provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání mezi prodejcem a koncovým zákazníkem. Provozovatel elektronického rozhraní obvykle nastavuje podmínky dodání, přepravy, platby či vrácení zboží.
Provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání zboží, pokud:
• stanoví podmínku nebo podmínky, za nichž se dodání zboží uskutečňuje, nebo
• se podílí s ohledem na provedenou platbu na schvalování účtování poplatku příjemci (např. zařizuje celý platební proces, nastavuje podmínky platby, vybírá peníze od zákazníka a předává dodavateli), nebo
• se podílí na objednání (např. zajišťuje proces objednávky) či doručení zboží (např. zařizuje či vykonává přepravu zboží).
Pokud se provozovatel elektronického rozhraní podílí alespoň na jedné z výše uvedených činností, pak usnadňuje dodání zboží mezi skutečným dodavatelem zboží a koncovým zákazníkem, a je považován za provozovatele elektronického rozhraní.
Za provozovatele elektronického rozhraní se nepovažuje osoba, která uskutečňuje tyto činnosti:
• pouze zpracovává platby v souvislosti s dodáním zboží (např. činnost obdobného typu jako Paypal), nebo
• vytváří prodejní seznam nebo inzerci zboží (např. činnost obdobného typu jako Zboží.cz), nebo
• přesměrovává příjemce na jiná elektronická rozhraní, kde je nabízeno zboží na prodej bez dalšího zásahu do dodání (např. činnost obdobného typu jako Heureka.cz).
Pokud provozovatel elektronického rozhraní uskutečňuje pouze jednu z výše uvedených činností, pak není považován za provozovatele elektronického rozhraní podle pravidel DPH, a nedopadá na něj povinnost odvodu DPH namísto skutečného dodavatele zboží.

Specifika v dovozním režimu pro provozovatele elektronického rozhraní

Provozovatel elektronického rozhraní se nově může zapojit do odvodu DPH přes dovozní režim, pokud usnadňuje prodejci zboží se sídlem v EU i mimo něj prodej zboží s vlastní hodnotou do 150 EUR dovezeného z 3. země koncovému spotřebiteli.
Pokud se provozovatel elektronického rozhraní registruje do dovozního režimu a usnadňuje prodej dovezeného zboží na dálku s vlastní hodnotou do 150 EUR, hodnotí se jeho činnost tak, jako by zboží sám nakoupil od skutečného prodejce a následně jej prodal koncovému zákazníkovi. Přebírá zároveň i povinnost přiznat a odvést DPH přes dovozní režim. U prodeje dovezeného zboží na dálku z 3. země vzniká povinnost odvést DPH ve státě, ve kterém končí odeslání nebo přeprava zboží. To obvykle bývá ve státě, ve kterém je zboží dodáno koncovému příjemci zboží.
Použitím dovozního režimu zbaví provozovatel elektronického rozhraní koncového zákazníka povinnosti odvést DPH z dovozu zboží napřímo celnímu úřadu či prostřednictvím poštovní nebo přepravní společnosti. Provozovatel elektronického rozhraní uvádí na elektronickém tržišti již při prodeji zboží cenu včetně DPH.

 

Provozovatel el. rozhraní

Informace pro provozovatele elektronického rozhraní

Kdo je provozovatel elektronického rozhraní?
Provozovatelem elektronického rozhraní je osoba povinná k dani, která za použití elektronického rozhraní (např. elektronického tržiště, platformy, portálu) usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby. Za dodání zboží, které je usnadněno provozovatelem elektronického rozhraní, se považuje použití elektronického rozhraní tak, aby příjemce plnění a dodavatel nabízející zboží na prodej prostřednictvím elektronického rozhraní mohli navázat kontakt vedoucí k dodání zboží prostřednictvím tohoto elektronického rozhraní. Za provozovatele elektronického rozhraní lze považovat provozovatele, který vykonává obdobnou činnost jako např. Amazon, Mall či Fler, pokud se nejedná o prodej vlastního zboží provozovatele.
Př.: Provozovatel elektronického rozhraní provozuje tzv. elektronické tržiště, na kterém umožňuje prodávat zboží jiným prodejcům. Prodejci zboží využívají prostoru na tržišti k prodeji svého zboží a provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání mezi prodejcem a koncovým zákazníkem. Provozovatel elektronického rozhraní obvykle nastavuje podmínky dodání, přepravy, platby či vrácení zboží.
Provozovatel elektronického rozhraní usnadňuje dodání zboží, pokud:
• stanoví podmínku nebo podmínky, za nichž se dodání zboží uskutečňuje, nebo
• se podílí s ohledem na provedenou platbu na schvalování účtování poplatku příjemci (např. zařizuje celý platební proces, nastavuje podmínky platby, vybírá peníze od zákazníka a předává dodavateli), nebo
• se podílí na objednání (např. zajišťuje proces objednávky) či doručení zboží (např. zařizuje či vykonává přepravu zboží).
Pokud se provozovatel elektronického rozhraní podílí alespoň na jedné z výše uvedených činností, pak usnadňuje dodání zboží mezi skutečným dodavatelem zboží a koncovým zákazníkem, a je považován za provozovatele elektronického rozhraní.
Za provozovatele elektronického rozhraní se nepovažuje osoba, která uskutečňuje tyto činnosti:
• pouze zpracovává platby v souvislosti s dodáním zboží (např. činnost obdobného typu jako Paypal), nebo
• vytváří prodejní seznam nebo inzerci zboží (např. činnost obdobného typu jako Zboží.cz), nebo
• přesměrovává příjemce na jiná elektronická rozhraní, kde je nabízeno zboží na prodej bez dalšího zásahu do dodání (např. činnost obdobného typu jako Heureka.cz).
Pokud provozovatel elektronického rozhraní uskutečňuje pouze jednu z výše uvedených činností, pak není považován za provozovatele elektronického rozhraní podle pravidel DPH, a nedopadá na něj povinnost odvodu DPH namísto skutečného dodavatele zboží.
Specifika v dovozním režimu pro provozovatele elektronického rozhraní
Provozovatel elektronického rozhraní se nově může zapojit do odvodu DPH přes dovozní režim, pokud usnadňuje prodejci zboží se sídlem v EU i mimo něj prodej zboží s vlastní hodnotou do 150 EUR dovezeného z 3. země koncovému spotřebiteli.
Pokud se provozovatel elektronického rozhraní registruje do dovozního režimu a usnadňuje prodej dovezeného zboží na dálku s vlastní hodnotou do 150 EUR, hodnotí se jeho činnost tak, jako by zboží sám nakoupil od skutečného prodejce a následně jej prodal koncovému zákazníkovi. Přebírá zároveň i povinnost přiznat a odvést DPH přes dovozní režim. U prodeje dovezeného zboží na dálku z 3. země vzniká povinnost odvést DPH ve státě, ve kterém končí odeslání nebo přeprava zboží. To obvykle bývá ve státě, ve kterém je zboží dodáno koncovému příjemci zboží.
Použitím dovozního režimu zbaví provozovatel elektronického rozhraní koncového zákazníka povinnosti odvést DPH z dovozu zboží napřímo celnímu úřadu či prostřednictvím poštovní nebo přepravní společnosti. Provozovatel elektronického rozhraní uvádí na elektronickém tržišti již při prodeji zboží cenu včetně DPH.

 

Nová pravidla OSS

Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021

26. května 2021

Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.
Změny se týkají:
• zdaňování u zasílání zboží mezi členskými státy EU
o zrušení limitů 35 000 nebo 100 000 EUR u zasílání zboží z ČR do EU
o zrušení limitu 1 140 000,- Kč u zasílání zboží z EU do ČR
• zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR z třetí země
• dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma)
• rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop).
Změny pravidel DPH v oblasti e-commerce a jejich zjednodušení pro odvod DPH v rámci zvláštního režimu (One Stop Shop) jsou zejména zaměřeny na plnění pro koncové spotřebitele (tzn. B2C).
Zrušení osvobození od daně u dovozu zboží s vlastní hodnotu nepřesahující 22 EUR a nová pravidla u plnění, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, dopadají i na plnění ve vztahu podnikatel-podnikatel (B2B).
V souvislosti se změnami právních předpisů Evropské unie (dále jen „EU") upravujícími daň z přidané hodnoty (DPH), které byly přijaty členskými státy EU v roce 2017, 2019 a 20201, dochází k úpravě některých dosavadních pravidel DPH. Tato nová pravidla musí všechny členské státy povinně promítnout do svých národních předpisů, kterými upravují problematiku DPH.
Uvedené změny jsou obsaženy v novele zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), s plánovanou účinností od 1. 7. 2021. Novela zákona o DPH je v současné době v legislativním procesu vedena pod sněmovním tiskem č. 867 (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=867).
Novela zákona o DPH nebyla dosud schválena, proto může být její účinnost posunuta. Pokud k tomuto posunutí účinnosti dojde, zveřejní Finanční správa ČR informace na svých webových stránkách. V případě, že novela zákona o DPH nebude schválena od 1. 7. 2021, pak změny v pravidlech týkající se zrušení osvobození od daně při dovozu zboží a dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní, budou účinné až od okamžiku zveřejnění novely zákona o DPH ve Sbírce zákonů.
1. ZMĚNY V ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ
Novela zákona o DPH přináší změny v zasílání zboží koncovým spotřebitelům mezi členskými státy EU. Pojem zasílání zboží2 bude nahrazen pojmem prodej zboží na dálku.
Zároveň se mění pravidla pro určení ve kterém členském státě dodavatel zdaňuje zasílání zboží, resp. prodej zboží na dálku. Typickým příkladem prodeje zboží na dálku (dříve zasílání zboží) je prodej zboží přes e-shopy z České republiky koncovým zákazníkům do EU.
Před novelou zákona o DPH, tj. do 30. 6. 2021, zasílání zboží podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, pokud byl překročen limit stanovený tímto členským státem, a to ve výši bez daně za kalendářní rok nebo bezprostředně předcházející kalendářní rok. Členské státy si mohly zvolit limity ve výši 35 000 EUR nebo 100 000 EUR. Pokud limit není překročen, podléhá DPH zasílání zboží v členském státě, kde se zboží nachází při zahájení přepravy nebo odeslání zboží3.
Příklad: Prodejce zboží, který je plátcem (překročil obrat 1 000 000 Kč nebo se dobrovolně registroval k DPH), prodává zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensku a v Německu. Zboží prodává přes e-shop a zasílá jej z České republiky. Limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem je 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 15 000 EUR.
Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a přiznává ji v daňovém přiznání podávaném v České republice.
Limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem prodejce překročil, a proto zdaňuje zasílané zboží na Slovensku slovenskou DPH již od zaslaného zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Zároveň se musel registrovat k DPH na Slovensku.
Limit pro zasílání zboží stanovený Německem nepřekročil, a proto zdaňuje zasílané zboží českou DPH v České republice. Registrovat k DPH se v Německu nemusel.
Prodej zboží na dálku od 1. 7. 2021 (dříve zasílání zboží)
Nově se od 1. 7. 2021 ruší limity 35 000 nebo 100 000 EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí tzv. TBE služby4 (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby).
Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí TBE služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.
• Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb > 10 000 EUR
Prodej zboží na dálku včetně poskytnutí TBE služeb od 1. 7. 2021 podléhá DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení jeho odeslání nebo přepravy, anebo v případě TBE služeb v místě příjemce služby, pokud je limit 10 000 EUR překročen v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce.
• Prodej zboží na dálku + poskytnutí TBE služeb < 10 000 EUR
Není-li limit (ve výši 10 000 EUR u prodaného zboží na dálku a poskytnutých TBE služeb do všech členských států EU v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce) překročen, zdaňuje se prodej zboží na dálku v členském státě usazení, ve kterém dochází k zahájení přepravy nebo odeslání zboží, anebo u poskytnutí služeb v členském státě, ve kterém má poskytovatel služby sídlo nebo provozovnu5. Tato výjimka platí pouze pro osoby, které mají sídlo v jednom členském státě EU, nebo nemají sídlo v členském státě EU, ale mají provozovnu pouze v jednom členském státě EU.
Limit 10.000 EUR od 1. 7. 2021 do všech členských států EU
=
Prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU
+
tzv. přeshraniční TBE služby6
(telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání, elektronicky poskytované služby)
Příklad: Prodejce zboží, který je plátcem DPH, prodává zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Zboží prodává přes e-shop. Podle původních pravidel DPH je limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 15 000 EUR. Dne 1. 7. 2021 prodal zboží na dálku ve výši 1 000 EUR na Slovensko a 1 000 EUR do Německa. TBE služby prodejce neposkytuje.
Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice podléhá české DPH a prodejce ji přiznává v daňovém přiznání podávaném v České republice.
Do 30. 6. 2021 zdaňoval zaslané zboží na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Zboží zaslané do 30. 6. 2021 do Německa zdaňoval českou daní (z důvodu nepřekročení limitu pro zasílání zboží stanovené Německem ve výši 100 000 EUR).
Prodeje zboží na dálku ze dne 1. 7. 2021 a všechny následující prodeje zdaňuje v členských státech, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU (celkem prodeje zboží na dálku, resp. zasílání zboží, do všech členských států EU činí 57 000 EUR). V tomto případě již prodeje zboží na dálku na Slovensko zdaňuje prodejce na Slovensku slovenskou DPH, ale v Německu se musí registrovat k DPH a začít zdaňovat tyto prodeje německou DPH.
Nově od 1. 7. 2021 může eliminovat registraci k DPH v Německu (a i na Slovensku) tím, že se registruje do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. „One Stop Shop" (dále též „OSS") v České republice. Přes OSS může prostřednictvím tuzemského správce daně odvádět německou DPH z prodejů zboží na dálku v Německu, aniž by se tam musel registrovat. Pokud se plátce rozhodne používat OSS pro odvod DPH v Německu, musí tak učinit i pro prodeje zboží na dálku na Slovensko. Slovenskou DPH bude tedy odvádět přes OSS a registraci si může na Slovensku zrušit. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům. Více informací o zjednodušeném odvodu DPH, jak se registrovat a jak používat OSS, naleznete zde: One Stop Shop.
Nová pravidla platí i pro podnikající osoby, které nejsou dosud registrovány jako plátci DPH
Nová pravidla zasílání zboží, resp. v nové terminologii prodeje zboží na dálku, se dotknou i osob, které nejsou registrovány jako plátci DPH v České republice a které prodávají zboží koncovým spotřebitelům jak v tuzemsku, tak do členských států EU.
Tyto osoby nemusí uplatňovat DPH při prodeji zboží zákazníkům v ČR, dokud nepřekročí v tuzemsku obrat pro povinnou registraci (1 000 000 Kč) nebo se dobrovolně neregistrují jako plátci.
Pokud však prodávají zboží na dálku koncovým spotřebitelům i do jiných členských států, musejí si nově sledovat výše uvedený limit 10 000 EUR společný pro prodej zboží na dálku a TBE služby.
Překročí-li v kalendářním roce nebo bezprostředně předcházejícím kalendářním roce celková hodnota prodaného zboží a poskytnutých TBE služeb společný limit 10 000 EUR do všech členských států EU, pak se musí registrovat k DPH v každém členském státě ukončení přepravy nebo odeslání zboží.
Nově se však mohou registrovat k DPH jako identifikované osoby v tuzemsku a odvádět DPH náležející jinému členskému státu EU prostřednictvím One Stop Shop, což přináší výrazné zjednodušení. Pro tuzemská dodání zákazníkům v ČR však nadále neuplatňují daň do okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci za plátce nebo do dobrovolné registrace za plátce.

Příklad: Prodejce zboží, který není plátcem (nepřesáhl obrat 1 000 000 Kč), zasílá zboží koncovým spotřebitelům v České republice, na Slovensko a do Německa. Zboží prodává přes e-shop. Podle původních pravidel DPH je limit pro zasílání zboží stanovený Slovenskem 35 000 EUR a Německem 100 000 EUR. Prodejce zaslal zákazníkům od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 zboží na Slovensko ve výši 40 000 EUR a do Německa za 1 000 EUR. Dne 1. 7. 2021 prodal zboží na dálku ve výši 1 000 EUR na Slovensko a 1 000 EUR do Německa. TBE služby prodejce neposkytuje.
Prodej zboží koncovým spotřebitelům v České republice nepodléhá české DPH, neboť prodejce nepřekročil obrat 1 000 000 Kč pro povinnou registraci k DPH.
Do 30. 6. 2021 zdaňoval zboží zaslané na Slovensko slovenskou DPH od okamžiku prodeje zboží, kterým překročil limit 35 000 EUR. Musel se registrovat k DPH na Slovensku.
Zboží zaslané do 30. 6. 2021 do Německa nezdaňoval německou DPH, protože nepřesáhl limit 100 000 EUR, a ani českou DPH, protože nepřesáhl obrat 1 000 000 Kč.
Prodeje zboží na dálku ze dne 1. 7. 2021 a všechny následující prodeje zdaňuje v členských státech, ukončení přepravy nebo odeslání zboží, protože překročil limit 10 000 EUR v roce 2021 z prodejů zboží do všech členských států EU (celkem prodeje zboží na dálku, resp. zasílání zboží, do všech členských států EU činí 43 000 EUR). V tomto případě již prodeje zboží na dálku na Slovensko zdaňuje na Slovensku, ale v Německu se musí registrovat k DPH a začít zdaňovat tyto prodeje v Německu.
Nově od 1. 7. 2021 může předejít registraci k DPH v Německu a registrovat se do nově vzniklého zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) v České republice, po předchozí dobrovolné registraci jako identifikovaná osoba v tuzemsku případně jako plátce. Přes OSS může odvádět německou daň z prodejů zboží na dálku v Německu, aniž by se tam musel registrovat. Pokud se plátce rozhodne používat OSS pro odvod německé DPH, musí jej také využívat i na prodeje zboží na dálku na Slovensko a prostřednictvím něho odvádět slovenskou DPH a registraci si může na Slovensku zrušit. V rámci OSS v režimu EU podává prodejce pouze jedno daňové přiznání pro odvod DPH ve všech členských státech, kam prodává zboží na dálku a poskytuje služby koncovým zákazníkům. Více informací o zjednodušeném odvodu DPH, jak se registrovat a jak používat OSS, naleznete zde: One Stop Shop.
Jak posuzovat zasílání zboží resp. prodej zboží na dálku?
Zasílání zboží do 30. 6. 2021 Prodej zboží na dálku (dříve zasílání zboží) od 1. 7. 2021
Hodnota zasílání zboží bez daně
(od 1.1.2020 do 31.12.2020 nebo 1.1.2021 do 30.6.2021) DPH Hodnota prodeje zboží na dálku bez daně včetně TBE služeb
(od 1.1.2020 až 31.12.2020 nebo 1.1.2021 do 31.12.2021) DPH
Do limitu jednotlivého ČS EU
(35 000 nebo 100 000 EUR)8 DPH v ČR Do limitu do všech ČS EU dohromady (10 000 EUR)7 DPH v ČR
Nad limit jednotlivého ČS EU
(35 000 nebo 100 000 EUR) DPH v jednotlivém ČS EU Nad limit do všech ČS EU dohromady (10 000 EUR) DPH v jednotlivém ČS EU
(možnost použití zvláštního režimu OSS pro odvod DPH)

2. ZRUŠENÍ OSVOBOZENÍ OD DPH U DOVOZU ZBOŽÍ DO 22 EUR

Novela zákona o DPH ruší osvobození od DPH u dovozu zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 22 EUR. Veškerý dovoz ze třetích zemí, například z USA, Číny nebo Ruska, bude podléhat DPH s výjimkou dovozu zboží, u kterých se uplatní osvobození od daně např. z důvodu humanitární pomoci. Zboží s vlastní hodnotou nepřesahující 150 EUR zůstává i nadále osvobozeno od cla.
• Příjemce zboží je plátcem DPH:
Od 1. 7. 2021 plátce, který dováží zboží z třetí země, přiznává a odvádí DPH z dovozu zboží bez ohledu na hodnotu (u všech zásilek) v rámci daňového přiznání. Zároveň si může uplatnit nárok na odpočet daně z dovozu zboží, pokud splňuje zákonné podmínky.
• Příjemce zboží, který není plátcem DPH:
pro ostatní osoby v roli příjemce zboží existuje několik způsobů, jak lze odvést DPH z dovozu zboží, a to v návaznosti na vlastní hodnotu zboží.
Od 1. 7. 2021 může být DPH z dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150 EUR, odvedena následujícími způsoby:
• Standardní celní řízení – DPH odvádí deklarant (zpravidla příjemce zboží) přímo celnímu úřadu
• Přes nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty – DPH vybere od koncového příjemce osoba, která je držitelem povolení k použití tohoto zvláštního režimu, například poštovní nebo přepravní společnost, a odvede ji namísto příjemce celnímu úřadu
• Přes nový zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu (Import One Stop Shop – IOSS) – DPH odvádí namísto příjemce zboží osoba registrovaná do dovozního režimu, zpravidla dodavatel nebo provozovatel elektronického rozhraní – digitální platforma9
Nový zvláštní režim jednoho správního místa – dovozní režim (IOSS) přináší dodavatelům novou možnost, kdy mohou DPH u dovozu zboží nepřesahující 150 EUR odvádět přes tento režim namísto zákazníka.
V případě dovozu zboží, které nepřesahuje vlastní hodnotu zboží 150 EUR, je nově možné podat celní prohlášení elektronicky prostřednictvím aplikace eCeP. Další informace o vyřizování celních záležitostí u dovozu zboží z třetích zemí jsou dostupné na webu Celnička.
Zákazníkům nakupujícím a dovážejícím zboží z třetí země doporučujeme vyjasnit si otázku odvodu DPH s dodavatelem předem.

3. PRODEJ ZBOŽÍ PŘES DIGITÁLNÍ PLATFORMY

Od 1. 7. 2021 budou do odvodu DPH zapojeni povinně i provozovatelé elektronických rozhraní (digitální platformy), které usnadňují dodání zboží na území Evropské unie mezi zahraniční osobou (osoba, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU – např. dodavatel z USA nebo z Číny) a koncovým spotřebitelem v EU. Zboží se již nachází ve volném oběhu na území Evropské unie.
Obecně je provozovatelem elektronického rozhraní osoba, která provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí možnost prodeje zboží ostatním dodavatelům zboží a kde dochází ke spojení těchto dodavatelů zboží s koncovým zákazníkem vedoucímu k dodání zboží. Provozovatel elektronického rozhraní tedy usnadňuje dodání mezi dodavateli zboží a koncovými spotřebiteli v EU.
Za provozovatele elektronického rozhraní z pohledu budoucí novely zákona o DPH se nepovažuje osoba, která prodává vlastním jménem a na vlastní účet prostřednictvím e-shopu své vyrobené či nakoupené zboží, se kterým má právo nakládat jako vlastník.
Příklad: Provozovatel elektronického rozhraní, který je plátcem v České republice, provozuje elektronické tržiště, na kterém nabízí zboží prodejců se sídlem v třetí zemi (např. USA) zákazníkům v EU. Provozovatel elektronického rozhraní zajišťuje celý nákupní proces mezi prodejcem zboží a zákazníkem včetně objednání zboží, zpracování platby a zákaznického servisu. Zboží prodejců se již nachází v distribučním skladu v České republice a je z něho expedováno zákazníkům. Dne 2. 7. 2021 se přes provozovatele elektronického rozhraní uskuteční prodej zboží koncovému spotřebiteli (občanovi) v ČR a koncovému spotřebiteli do Německa.
Protože se jedná o tuzemské dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní mezi zahraniční osobou (prodejce z USA) a koncovým spotřebitelem v ČR, přebírá povinnost odvést DPH provozovatel elektronického rozhraní namísto prodejce z USA. Provozovatel elektronického rozhraní zdaní takové dodání zboží, jako by jej uskutečnil on sám, a přizná DPH v daňovém přiznání, protože zboží bylo dodáno v rámci ČR.
Prodej zboží, které je přepraveno z ČR koncovému spotřebiteli do Německa, je pro provozovatele elektronického rozhraní prodejem zboží na dálku. I v tomto případě přebírá povinnost odvést DPH provozovatel elektronického rozhraní namísto prodejce z USA. Provozovatel elektronického rozhraní zdaní tento prodej zboží buď v ČR (nepřesáhl-li limit 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a TBE služby do všech členských států EU), anebo v Německu, pokud limit přesáhl. Přesáhne-li provozovatel elektronického rozhraní limit, vzniká mu povinnost registrovat se k DPH v Německu.
Nově k předejití vzniku registrace v Německu, případně i ve všech ostatních členských státech, ve kterých vzniká povinnost přiznat daň z prodeje zboží na dálku, bude moci využít odvodu DPH v jiném členském státě prostřednictvím zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop.).
Od 1. 7. 2021 může provozovatel elektronického rozhraní využít pro odvod DPH u dodání zboží, které usnadňuje mezi zahraniční osobou a koncovými spotřebiteli v EU, zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) v rámci režimu EU – více informací zde Informace pro provozovatel el. rozhraní – režim EU.
Navíc se provozovatel elektronického rozhraní může zapojit do odvodu DPH přes zvláštní režim jednoho správního místa v rámci dovozního režimu IOSS (více Informace pro provozovatele el. rozhraní – dovozní režim), pokud usnadňuje prodejci zboží se sídlem v EU i mimo něj prodej zboží v hodnotě nepřesahující 150 EUR dovezeného ze třetí země koncovému spotřebiteli. Zboží musí být v tomto případě přepraveno nebo odesláno z třetí země na území EU. Koncového zákazníka tím zbaví povinnosti odvést DPH z dovozu zboží napřímo celnímu úřadu. Nevyužije-li provozovatel el. rozhraní možnost odvodu DPH přes zvláštní režim jednoho správního místa (IOSS) u prodeje dovezeného zboží ze třetí země koncovému spotřebiteli, pak odvádí DPH koncový spotřebitel při dovozu zboží přímo celnímu úřadu případně prostřednictvím jeho zástupce v celním řízení.
________________________________________
1 Směrnice Rady (EU) 2017/2455 ze dne 5. prosince 2017, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku, článek 2 a 3; směrnice Rady (EU) 2019/1995 ze dne 21. 11. 2019, kterou se mění směrnice 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží; rozhodnutí Rady (EU) 2020/1109 ze dne 20. července 2020, kterým se mění směrnice (EU) 2017/2455 a (EU) 2019/1995, pokud jde o data provedení a použitelnosti v reakci na pandemii COVID-19;
2 Definice pojmu zasílání zboží pro účely DPH je uvedena v § 8 odst. 3 zákona o DPH ve znění do účinnosti výše uvedené novely.
3 Zákon o DPH před novelou také umožňuje, aby se prodejce v případě, že není překročen limit i přesto rozhodl (po určité období) odvádět DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání. Pokud se takto rozhodl, musí prodejce takto postupovat minimálně do konce následujícího kalendářního roku následujícím po roce, ve kterém se takto rozhodl.
4 Blíže k vymezení tzv. TBE služeb viz § 10i zákona o DPH.
5 I podle nových pravidel se může prodejce rozhodnout odvádět DPH v členském státě, kde se zboží nachází po ukončení přepravy nebo odeslání, případně u poskytnutí TBE služeb v členském státě usazení příjemce, i když není překročen limit. Pokud se takto rozhodne, musí takto postupovat minimálně celé dva kalendářní roky včetně kalendářního roku, ve kterém se takto rozhodl.
6 Jedná se o poskytnutí služeb, u nichž místo příjemce služby není v členském státě usazení.
7 Definice a výpočet obratu pro zákonnou registraci DPH viz § 4a zákona o DPH
8 Za předpokladu, že se prodejce nerozhodl uplatňovat DPH jiného členského státu bez ohledu na to, že nebylo dosaženo limitu.
9 V daném případě příjemce zboží již bude toto nakupovat včetně české DPH.

 

Informace k vrácení DPH osobám povinným usazeným ve Spojeném království VB a Severního Irska po konci přechodného období

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období


Při vracení daně z přidané hodnoty z přijatých zdanitelných plnění s místem plnění v České republice uskutečněných po 1. 1. 2021 osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska je postupováno podle § 83 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Informace shrnuje podmínky pro uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty, podrobně seznamuje se způsobem a formou podání žádosti o vrácení daně. Současně jsou osoby povinné k dani usazené ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska informovány o naplnění principu vzájemnosti při vracení daně.


Informace GFŘ - najdete na stránkách:


https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/inf-vraceni-dph-opd-usazenym-v-uk-po-konci-prechod

 

Prodloužení osvobození od DPH u dovozu zboží pro potřeby pandemie

Příloha :   https://www.financnisprava.cz/...483

Prodloužení osvobození od cla a DPH do 31.12.2021

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 12. 2021

V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2021/660 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. prosince 2021.

Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek.

Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím dne 27. července 2020.

 

Změna pravidel při uplatňování DPH u elektronického obchodování od 1.7.21

Změna pravidel v uplatňování DPH u elektronického obchodování od 1. 7. 2021

Od 1. 7. 2021 dochází ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Tyto změny se týkají pravidel pro určení členského státu zdanění a ovlivní zejména prodejce zboží, kteří uskutečňují prodeje zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům například prostřednictvím e-shopů.
V této souvislosti dochází také k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop), který umožňuje odvést DPH, která náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně. Použitím zvláštního režimu odpadne nutnost registrace k DPH v jiném členském státě u vybraných plnění. Do tohoto zjednodušujícího režimu lze podávat přihlášky k registraci již od 1. 4. 2021 s tím, že odvod DPH s jeho využitím bude možný od 1. 7. 2021.

Přestože je novela zákona o DPH k těmto změnám dosud v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 867/0 dostupný na www.psp.cz), Finanční správa již připravila pro širokou veřejnost základní informace: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss. Tyto stránky budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

Prominutí DPH při pořízení zboží z JČS

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží

– z důvodu mimořádné události a v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2
Ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí") zveřejněném ve Finančním zpravodaji 18/2021 dne 13. dubna 2021.
Plátcům DPH je prominuta daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a daň z přidané hodnoty při dovozu zboží, které se týkají dále vyjmenovaného zboží, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), nebo vznikla při jeho dovozu povinnost přiznat nebo zaplatit DPH podle § 23 zákona o DPH.
DPH se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 14. 4. 2021 do 3. 6. 2021, a to u následujícího zboží:
1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;
2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745;
3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2;
DPH se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 14. 4. 2021 do 31. 12. 2022, a to u následujícího zboží:
4. diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a v dalších použitelných právních předpisech Evropské unie;
5. očkovací látky proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k dani z přidané hodnoty:
• Plátce je za podmínek stanovených zákonem o DPH oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění (spojených příkladně s dopravou, prodejem apod.), která použil nebo použije pro účely pořízení či dovozu zboží, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.
• Vymezení v evidenci - Plátce v evidenci dle § 100 zákona o DPH vymezí, u kterých plnění uplatňuje prominutí dle výše uvedeného Rozhodnutí, protože plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.
• Vykazování v daňových tvrzeních
- V případě, že plátce splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, pak dotčené plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o DPH.
- V kontrolním hlášení se údaje o pořízení zboží z jiného členského státu, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí.

Judikát - Odchylky při dodávkách plynu

SDEU C-43/19 Vodafon Portugal

SDEU konstatoval, že částky, které poskytovatel doúčtuje zákazníkům v souvislosti s nedodržením závazku odebírat služby dané smlouvou, musejí být považovány za součást ceny za službu, kterou se poskytovatel zavázal poskytovat zákazníkům, která je zpětně zahrnuta do výše měsíčních splátek v případě, že tito zákazníci nedodrží dobu vázanosti.

Za těchto podmínek mají tytéž částky podobný cíl jako měsíční částky, které by musely být v zásadě zaplaceny, kdyby zákazníci nezískali obchodní výhody, které jsou podmíněny dodržením této doby vázanosti.

Problematik odchylek v plynárenství je také řešena v KV KDP 460/16.09.15

Prominutí

„Splňujete podmínky - Podáte oznámení – Máte prominuto" Co je nutné udělat pro prominutí úroků z prodlení u DPH a silniční daně

31. března 2021

Ing. Mgr. Zuzana Mašátová, tisková mluvčí, Generální finanční ředitelství
Pokud nemáte zaplacenou daň z přidané hodnoty (DPH) za zdaňovací období září 2020 až březen 2021 a silniční daň za zdaňovací období 2020 včetně zálohy splatné 15. 4. 2021, můžete požádat o prominutí úroku z prodlení a daň bez sankcí uhradit až do 16. 8. 2021. Prominutí umožňuje generální pardon ministryně financí. Jediné, co je potřeba - zaslat svému správci daně oznámení o splnění podmínek.
Oznámení lze podat i e-mailem, stejně jako v případě kompenzačního bonusu, tj. vytištěné oznámení je potřeba podepsat, naskenovat a poslat na emailovou adresu územního pracoviště, kde máte uložený daňový spis. Pokud chcete mít jistotu, že bylo na finanční úřad Vaše oznámení doručeno, využijte odeslání prostřednictvím DIS+ v online finančním úřadu, do kterého se přihlásíte na webových stránkách www.mojedane.cz. Nejsnadnější cesta, jak oznámení vyplnit, je prostřednictvím webové aplikace, která je k dispozici na webových stránkách Finanční správy:
https://ouc.financnisprava.cz/oznameni/form/danovySubjekt.
V oznámení je nutné uvést, že převažující část příjmů v období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z jedné nebo více činností, které byly v období od 22. 10. 2020 do 31. 3. 2021 zakázány nebo omezeny Usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření. Aby mohl být dotčeným daňovým subjektům prominut úrok z prodlení vzniklý na dani z přidané hodnoty nebo zálohy na daň silniční, musí oznámit splnění podmínky nadpoloviční části příjmů pocházející z činností, které byly zakázány či omezeny, příslušnému správci daně. Kompletní informace k rozhodnutí o prominutí příslušenství daně naleznete na stránkách Finanční správy.

 

Testování

Informace GFŘ k testování na onemocnění COVID-19

V souvislosti s nejasnostmi uplatňování DPH v oblasti poskytování služeb testování na onemocnění COVID-19, v návaznosti na povinné testování zaměstnanců, vydává Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu tuto informaci.

Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému DPH v článku 132 odst. 1 písm. c) vymezuje, že členské státy osvobodí od daně poskytnutí lékařské péče
při výkonu lékařských a nelékařských zdravotnických povolání, jak jsou vymezeny v dotyčném členském státě.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH") v § 58 vymezuje, že od daně se osvobozuje zdravotní služba, kterou se rozumí zdravotní služba podle zákona upravujícího zdravotní služby poskytované poskytovatelem zdravotních služeb uvedená v oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, a služba s ní úzce související.

Ve smyslu ustálené judikatury Soudního dvora EU je nutno podmínku léčebného účelu a účelu ochrany lidského zdraví chápat tak, že jde o činnost mající za cíl ochranu, udržení, obnovení lidského zdraví, tj. diagnostikování, léčení nemoci a zdravotních obtíží a též jejich předcházení (prevenci). Jednou z nutných podmínek pro osvobození je ale také skutečnost, že zdravotní péče míří na konkrétního jednotlivce.

U testování na onemocnění COVID-19 v nejrůznějších situacích existuje zásadní otázka, zda účelem testování je zdravotní péče zaměřená na testovaného jednotlivce, či primárně
tato zdravotní péče míří na ochranu veřejnosti (příkladně ostatních zaměstnanců v podniku).

V případě, kdy lékař/hygiena na základě příznaků uvedených pacientem požaduje/doporučí
provedení testu na COVID-19 a vystaví žádanku o jeho provedení, má provedení testů
jednoznačný léčebný cíl, protože hlavním účelem testování je ochrana zdraví testované osoby.

V ostatních případech (tj. např. testování na žádost pendlera, turisty, zaměstnance, zaměstnavatele, podnikající osoby, osoby s nebo bez příznaků nemoci, z důvodu návštěvy rodinného příslušníka či z důvodu setkání s jinou osobou apod.), může být řádné posouzení účelu nejasné či velmi obtížné. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a současnému žádoucímu rozsáhlému provádění tohoto testování lze však předpokládat, že i v těchto případech je převažujícím účelem poskytnuté zdravotní služby prevence v podobě odhalení přítomnosti viru u testovaného jednotlivce, kdy v případě nepříznivého výsledku nastupuje léčba tohoto jednotlivce.

Za tohoto skutkového stavu a z výše uvedených důvodů lze přijmout sjednocující závěr, že u služeb testování na COVID-19, které jsou řádnými zdravotními službami dle § 58 zákona o DPH, převažuje účel činnosti s léčebně-preventivním cílem, a jedná o tedy plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně.

Z hlediska jednotného přístupu bude tento postup posouzení DPH u služeb testování na COVID-19 (antigenní či PCR testování na přítomnost viru i testování na přítomnost protilátek po prodělaném onemocnění) uplatňován od 1. 4. 2021.

Ing. Bc. Lenka Opluštilová
ředitelka sekce

Podání daňového přiznání

Daňová přiznání - rozcestník termínů

Konec března je tradičně obdobím, kdy se na finančních úřadech odevzdávají daňová přiznání k dani z příjmů za minulý rok. Letos byly vyhlášeny generální pardony ministryně financí, kterými rozhodla, že je možné podat přiznání později – bez sankcí a to nejdříve pro daň z nemovitých věcí, silniční daň a také i na daň z příjmů. Na podání a zaplacení přiznání má tak veřejnost více času.

Termín pro odevzdání daňového přiznání bez sankce se například u daně z nemovitých věcí posunul z února na duben. Původní dubnový termín pro daň z příjmů až na květen - pokud odevzdáváte papírové formuláře. V elektronické formě, například přes portál MOJE daně, je možné přiznání bez jakýchkoliv sankcí podat až do 1. června 2021. Přehled nejdůležitějších termínů v souvislosti s daňovými přiznáními přinášíme v přehledné tabulce:

Druh daně Zákonný termín Nejzazší termín pro podání přiznání v letošním roce

Daň silniční za rok 2020 1. února 2021 1. dubna 2021

Daň z nemovitých věcí za rok 2021 1. února 2021 1. dubna 2021

Daň z příjmů

fyzických osob za

rok 2020 papírová forma přiznání 1. dubna 2021 3. května 2021 elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká) podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká)

Daň z příjmů

právnických

osob za rok 2020 papírová forma přiznání (výjimečně) 1. dubna 2021 3. května 2021 elektronická forma přiznání 3. května 2021 1. června 2021 podání přiznání v zastoupení daňovým poradcem či advokátem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká)

podání poplatníkem, který má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem 1. července 2021 1. července 2021 (Generální pardon se této situace netýká)

Podrobnosti k jednotlivým daním najdete na webových stránkách Finanční správy:

· Daň z nemovitých věcí => informace o tom, kdo musí podat, jakým způsobem zaplatit a odevzdat daňové přiznání naleznete v Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2021 · Silniční daň => veškeré praktické informace silniční dani pak v Informace k dani silniční za rok 2020

· Daň z příjmů => informace vztahující se k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách: Daň z příjmů | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz) · Finanční správa také připravila seznam nejčastějších otázek a odpovědí k dani z příjmů fyzických a právnických osob a také příjmů ze závislé činnosti

Elektronická forma podání přiznání

Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace při odevzdávání daňových přiznání
Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani z příjmů „bezkontaktně" – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021. Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy nejpozději 3. května 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí.
K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci v letošním roce nově využít online finanční úřad, do kterého se přihlásí na webových stránkách www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem, nebo datovou schránkou. Návod, jak vyplnit daňové přiznání prostřednictvím online finančního úřadu, je součástí této tiskové zprávy. Finanční správa dosud eviduje bezmála 17 tisíc aktivních DIS+ (daňových informačních schránek) v portálu MOJE daně. Portál umožnuje odeslat přiznání přímo na finanční úřad a také zaplatit daň například přes QR kód. Navíc přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob podané elektronicky prodlužuje ze zákona lhůtu pro jeho podání o 1 měsíc. „Finanční správa eviduje v tuto chvíli přes 518 tisíc podaných daňových přiznání. Je znát, že stoupá zájem o elektronické zpracování – přes 80 tisíc, přesto v tuto chvíli převládá odevzdání na papírových formulářích. Pevně věřím, že stejně jako se lidé naučili používat elektronické bankovnictví, nebo nákupy přes e-shop, budou ve stále větší míře používat elektronickou formu komunikace s Finanční správou," dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.
Podrobnější informace vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. Na webu Finanční správy naleznete i souhrnné informace k jednotlivým daním a odpovědi na nejčastější dotazy.

 

Prominutí

Informace GFŘ k prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
5. března 2021
V souvislosti s krizovým opatřením o omezení volného pohybu v období 1. 3. až 21. 3. 2021 v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 vydala Ministryně financí Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněné dne 2. 3. 2021 ve Finančním zpravodaji 13/2021, kterým se promíjí sankce vzniklá z důvodu zpoždění při plnění povinností plátce daně nebo identifikované osoby vyplývajících ze zákona o DPH v předmětném období.
V souvislosti s krizovým opatřením o omezení volného pohybu v období 1. 3. až 21. 3. 2021 vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2 vydala Ministryně financí Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí") zveřejněné dne 2. 3. 2021 ve Finančním zpravodaji 13/2021, kterým se promíjí sankce vzniklá z důvodu zpoždění při plnění povinností plátce daně nebo identifikované osoby vyplývajících ze zákona o DPH v předmětném období.
A. Řádné a dodatečné daňové přiznání k DPH a úhrada daně
Pokud plátce daně z přidané hodnoty (případně identifikovaná osoba) nepodá daňové přiznání k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2021 nebo daň za toto zdaňovací období neuhradí v čas, pak je Rozhodnutím prominuta pokuta za pozdní podání, která by vznikla na základě ustanovení § 250 odst. 1 daňového řádu, a úrok z prodlení1 vzniklý podle ustanovení § 252 daňového řádu vážící se k této dani, a to automaticky bez žádosti za předpokladu, že ke splnění předmětných povinností dojde nejpozději do 15. 4. 2021.
Dále je prominuta i pokuta za pozdní podání vzniklá u dodatečného daňového přiznání k dani z přidané hodnoty, které je plátce daně (případně identifikovaná osoba) podle § 141 odst. 1 daňového řádu povinen podat do konce března 2021, a to v případě, že k jeho podání dojde nejpozději do 15. 4. 2021.
B. Kontrolní hlášení
Plátcům daně z přidané hodnoty se automaticky na základě Rozhodnutí promíjí pokuta dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a), b) a d) zákona o DPH, pokud je kontrolní hlášení za kalendářní měsíc únor 2021 podáno nejpozději do 15. 4. 2021.
Dále se plátcům daně promíjí i pokuta vzniklá dle ustanovení § 101h odst. 1 písm. a), b), c) a d) zákona o DPH a ustanovení § 101h odst. 2 zákona o DPH, a to v případě, kdy plátci daně z přidané hodnoty vznikla povinnost podat kontrolní hlášení za jiné období, než je únor 2021, za předpokladu, že lhůta pro splnění povinnosti běží i z části v období od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 a povinnost bude splněna nejpozději do 15. 4. 2021.
________________________________________
1 Prominutí úroku z prodlení podle tohoto Rozhodnutí se nedotýká daňových subjektů, kterým byl v důsledku zákazu nebo omezení jejich činnosti usneseními vlády České republiky o přijetí krizového opatření předmětný úrok rozhodnutím ministryně financí č. j. 34159/2020/3901-2 ze dne 21. 12. 2020, zveřejněným ve Finančním zpravodaji 38/2020, prominut až do dne 16. 8. 2021.

 

Vracení DPH za rok 2020 z VB

Upozornění: Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie
Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro podání žádosti je 31. března 2021. Zkrácení obvyklé lhůty souvisí s vystoupením Velké Británie z EU.
K podání těchto žádostí slouží elektronický daňový portál spravovaný Generálním finančním ředitelstvím www.daneelektronicky.cz. Doporučujeme plátcům nenechávat podání žádosti na poslední chvíli. Vhodnější je řešit s přiměřeným předstihem jak získání přístupu do aplikace pro vracení daně, tak i samotné podání žádosti.
Podávání žádosti do členských zemí EU bude možné v obvyklé lhůtě, tzn. do 30. září 2021.
Po 31. březnu 2021 bude i nadále možné o vrácení DPH z Velké Británie za rok 2020 požádat, nicméně již přímo podáním u Daňové a celní správy Jejího Veličenstva. Bližší informace o tom, jak žádost podat, naleznete zde

Bonus 2021

Upozornění: Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie
Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro podání žádosti je 31. března 2021. Zkrácení obvyklé lhůty souvisí s vystoupením Velké Británie z EU.
K podání těchto žádostí slouží elektronický daňový portál spravovaný Generálním finančním ředitelstvím www.daneelektronicky.cz. Doporučujeme plátcům nenechávat podání žádosti na poslední chvíli. Vhodnější je řešit s přiměřeným předstihem jak získání přístupu do aplikace pro vracení daně, tak i samotné podání žádosti.
Podávání žádosti do členských zemí EU bude možné v obvyklé lhůtě, tzn. do 30. září 2021.
Po 31. březnu 2021 bude i nadále možné o vrácení DPH z Velké Británie za rok 2020 požádat, nicméně již přímo podáním u Daňové a celní správy Jejího Veličenstva. Bližší informace o tom, jak žádost podat, naleznete zde

Informace GFŘ k promíjení DPH při dodání respirátorů

 https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/danove-informace/info-pro-verejnost/info-k-promijeni-dph-u-dodani-respiratoru-11242

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH k 1.1. 2021

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2021

 

Informace GFŘ pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/registrace-dph/Info-pro-osoby-povinne-k-dani-neusazene-v-tuzemsku

Nařízení - respirátory

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425
ze dne 9. března 2016
o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),
v souladu s řádným legislativním postupem (2),
vzhledem k těmto důvodům:
(1) Směrnice Rady 89/686/EHS (3) byla přijata v souvislosti s vytvářením vnitřního trhu za účelem harmonizace požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost pro osobní ochranné prostředky (dále jen „OOP") ve všech členských státech a odstranění překážek obchodu s OOP mezi členskými státy.
(2) Směrnice 89/686/EHS je založena na zásadách „nového přístupu" stanovených v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám (4). Stanoví tedy pouze základní požadavky týkající se OOP, zatímco technické podrobnosti přijímají Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Cenelec) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (5). Shoda s takto stanovenými harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, zakládá předpoklad shody s požadavky směrnice 89/686/EHS. Zkušenosti ukazují, že tyto základní zásady fungují v tomto odvětví dobře a měly by být zachovány, ba dále prosazovány.
(3) Nicméně zkušenosti při uplatňování směrnice 89/686/EHS ukázaly nedostatky a nesrovnalosti v oblasti pokrytí výrobků a postupů posuzování shody. S cílem zohlednit tyto zkušenosti a vyjasnit rámec pro dodávání výrobků, na něž se toto nařízení vztahuje, na trh je třeba některé aspekty uvedené směrnice revidovat a posílit.
(4) Vzhledem k tomu, že oblast působnosti, základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a postupy posuzování shody musí být ve všech členských státech stejné, neexistuje téměř žádná flexibilita, pokud jde o provedení směrnice založené na zásadách nového přístupu ve vnitrostátním právu. Směrnice 89/686/EHS by proto měla být nahrazena nařízením, které je vhodným právním nástrojem, neboť stanoví jasná a podrobná pravidla, jež nenechávají prostor pro rozdílné provedení jednotlivými členskými státy.
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (6) stanoví pravidla pro akreditaci subjektů posuzování shody, rámec pro dozor nad trhem s výrobky a pro kontrolu výrobků ze třetích zemí a stanoví obecné zásady označení CE.
(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES (7) stanoví společné zásady a referenční ustanovení, jež se mají použít napříč odvětvovými právními předpisy. Za účelem zajištění souladu s ostatními odvětvovými právními předpisy je vhodné uvést některá ustanovení tohoto nařízení do souladu s uvedeným rozhodnutím, pokud odvětvové zvláštnosti nevyžadují jiné řešení. Některé definice, obecné povinnosti hospodářských subjektů, předpoklad shody, EU prohlášení o shodě, pravidla týkající se označení CE, požadavky na subjekty posuzování shody a postupy oznamování, postupy posuzování shody a ustanovení týkající se postupů pro nakládání s OOP představujícími riziko obsažené v tomto nařízení by proto měly být přizpůsobeny uvedenému rozhodnutí.
(7) Nařízení (EU) č. 1025/2012 stanoví postup pro námitky proti harmonizovaným normám, pokud tyto normy nesplňují v plné míře požadavky tohoto nařízení.
(8) Toto nařízení se vztahuje na OOP, které jsou nové na trhu Unie při svém uvedení na trh; jedná se tedy buď o nové OOP, jež byly vyrobeny výrobcem usazeným v Unii, nebo nové či použité OOP dovezené ze třetí země.
(9) Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny formy dodávání, včetně prodeje na dálku.
(10) Některé výrobky na trhu, které poskytují ochrannou funkci pro uživatele, jsou vyloučeny z oblasti působnosti směrnice 89/686/EHS. Aby se zajistila stejně vysoká úroveň ochrany pro uživatele těchto výrobků jako u uživatelů OOP, na které se vztahuje směrnice 89/686/EHS, měla by oblast působnosti tohoto nařízení zahrnovat OOP pro soukromé použití proti teplu obdobně jako v případě podobných OOP pro profesionální použití, na které se již směrnice 89/686/EHS vztahuje. Řemeslné dekorativní výrobky neuvádějí tvrzení o plnění ochranné funkce, ze své podstaty nejsou OOP, a proto se jich toto zahrnutí netýká. Oděvy určené pro soukromé použití, které z estetických nebo dekorativních důvodů obsahují reflexní nebo fluorescenční prvky, nejsou OOP, a toto nařízení se na ně tudíž nevztahuje. Ani výrobky určené pro soukromé použití, které mají chránit před povětrnostními podmínkami, jež nejsou mimořádné povahy, nebo před vlhkem a vodou, například sezónní oděvy, deštníky a rukavice pro mytí nádobí, by neměly spadat do oblasti působnosti tohoto nařízení. Je rovněž vhodné vyjasnit seznam vyloučených OOP obsažený v příloze I směrnice 89/686/EHS přidáním odkazu na výrobky, na které se vztahují jiné právní předpisy, a které jsou tudíž vyloučeny z oblasti působnosti tohoto nařízení.
(11) Odpovědnost za soulad OOP s požadavky tohoto nařízení by měly nést hospodářské subjekty podle své úlohy v dodavatelském řetězci, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany veřejných zájmů, jako jsou zdraví a bezpečnost, a ochrana uživatelů, jakož i spravedlivá hospodářská soutěž na trhu Unie.
(12) Všechny hospodářské subjekty zapojené do dodavatelského a distribučního řetězce by měly přijmout vhodná opatření, která zajistí, aby na trh dodávaly pouze OOP, které jsou ve shodě s tímto nařízením. Toto nařízení by mělo zajistit jednoznačné a přiměřené rozdělení povinností odpovídající úloze jednotlivých hospodářských subjektů v dodavatelském a distribučním řetězci.
(13) Pro usnadnění komunikace mezi hospodářskými subjekty, vnitrostátními orgány dozoru nad trhem a spotřebiteli by měly členské státy podněcovat hospodářské subjekty k tomu, aby kromě poštovní adresy uváděly také adresu webových stránek.
(14) Vzhledem k tomu, že výrobce zná podrobně proces navrhování a výroby, má nejlepší možnosti provést postup posouzení shody. Posuzování shody by tedy mělo zůstat výhradně povinností výrobce.
(15) Je nezbytné zajistit, aby OOP ze třetích zemí vstupující na trh Unie splňovaly požadavky tohoto nařízení, a zejména aby je jejich výrobci podrobili příslušným postupům posuzování shody. Mělo by proto být stanoveno, že dovozci mají zajistit, aby OOP, které uvádějí na trh, byly v souladu s požadavky tohoto nařízení a aby na trh neuváděli OOP, které s těmito požadavky v souladu nejsou nebo které představují riziko. Rovněž by mělo být stanoveno, že dovozci mají zajistit, aby byly provedeny postupy posuzování shody a aby označení CE a technická dokumentace vypracovaná výrobci byly k dispozici ke kontrole prováděné příslušnými vnitrostátními orgány.
(16) Distributor dodává OOP na trh poté, co jej na trh uvedl výrobce nebo dovozce, a měl by jednat s náležitou péčí, aby jeho nakládání s daným OOP neovlivnilo nepříznivě soulad tohoto OOP s právními předpisy.
(17) Při uvádění OOP na trh by měl každý dovozce uvést na OOP své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž jej lze kontaktovat. Pokud to rozměry nebo povaha OOP neumožňují, měly by být stanoveny výjimky. Ty zahrnují i případ, kdy by dovozce musel za účelem uvedení svého jména a adresy otevřít obal OOP.
(18) Hospodářské subjekty by měly usilovat o to, aby veškerá příslušná dokumentace, například návod pro uživatele, byla snadno srozumitelná a zároveň přesná a komplexní, zohledňovala technologický vývoj a změny v chování konečného uživatele a co nejvíce odpovídala současnému stavu. Jsou-li OOP dodávány na trh v baleních obsahujících více kusů, měly by být návod a informace přiloženy ke každému nejmenšímu komerčně nabízenému kusu.
(19) Každý hospodářský subjekt, který buď uvede OOP na trh pod svým vlastním jménem nebo ochrannou známkou, nebo jej upraví tak, že to může ovlivnit soulad s požadavky tohoto nařízení, by měl být považován za výrobce a měl by převzít povinnosti výrobce.
(20) Vzhledem k tomu, že jsou distributoři a dovozci blízko trhu, měli by být zapojeni do úkolů dozoru nad trhem, které provádějí příslušné vnitrostátní orgány, a měli by být připraveni aktivně se zúčastnit a poskytovat těmto orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotčeného OOP.
(21) Zajištění zpětné vysledovatelnosti OOP v celém dodavatelském řetězci napomáhá zjednodušení a zvýšení účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které dodaly na trh nevyhovující OOP. Při uchovávání informací požadovaných podle tohoto nařízení pro účely identifikace jiných hospodářských subjektů by hospodářské subjekty neměly mít povinnost aktualizovat tyto informace o jiných hospodářských subjektech, které jim dodaly OOP, nebo kterým samy OOP dodaly.
(22) S cílem zjednodušit a přizpůsobit některé základní bezpečnostní požadavky směrnice 89/686/EHS současné praxi by povinnost označovat OOP chránící proti škodlivému hluku indexem komfortu měla být odstraněna, jelikož zkušenosti ukázaly, že tento index není možné změřit a stanovit. Pokud jde o mechanické vibrace, je vhodné odstranit požadavek nepřekročení mezních hodnot stanovených právními předpisy Unie týkajícími se expozice zaměstnanců vibracím, neboť samotným použitím OOP nelze tohoto cíle dosáhnout. V případě OOP chránících proti záření již není nutné vyžadovat, aby návod dodávaný výrobcem uváděl křivky prostupu, jelikož uvedení ochranného faktoru je užitečnější a pro uživatele dostačující.
(23) Je třeba jasně určit vztah mezi tímto nařízením a tím, že členské státy jsou oprávněny stanovit požadavky pro použití OOP při práci, zejména podle směrnice Rady 89/656/EHS (8), a oblast působnosti tohoto nařízení ve vztahu k uvedenému oprávnění, aby se vyloučila jakákoli záměna a nejasnosti, a tudíž zajistil volný pohyb vyhovujících OOP. Podle článku 4 uvedené směrnice jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat OOP, které jsou v souladu s odpovídajícími předpisy Unie o jejich navrhování a výrobě s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví. Podle zmíněného článku jsou výrobci OOP, kteří poskytují tyto OOP svým zaměstnancům, povinni zajistit, aby takové OOP splňovaly požadavky tohoto nařízení.
(24) Orgány dozoru nad trhem by měly mít snadný přístup k EU prohlášení o shodě. V zájmu splnění tohoto požadavku by výrobci měli zajistit, aby k OOP byla přiložena buď kopie EU prohlášení o shodě, nebo internetová adresa, na níž je k tomuto prohlášení přístup.
(25) Aby byl zajištěn účinný přístup k informacím pro účely dozoru nad trhem, měly by být informace nutné ke zjištění všech použitelných aktů Unie pro OOP dostupné v jediném EU prohlášení o shodě. Za účelem snížení administrativní zátěže pro hospodářské subjekty by mělo být umožněno, aby toto jediné EU prohlášení o shodě mělo podobu složky tvořené příslušnými jednotlivými prohlášeními o shodě.
(26) V zájmu zvýšení účinnosti dozoru nad trhem je nezbytné povinnost vypracovat úplnou technickou dokumentaci rozšířit na všechny OOP.
(27) Aby bylo zajištěno, že je OOP přezkoumán na základě stavu techniky, měla by být doba platnosti certifikátu EU přezkoušení typu stanovena na nejvýše pět let. Měl by být stanoven postup revize tohoto certifikátu. Pro usnadnění práce orgánů dozoru nad trhem by měl být vyžadován minimální obsah tohoto certifikátu.
(28) Pokud výrobce nezměnil schválený typ a pokud ani harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, které výrobce použil, nebyly změněny a nadále splňují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost s ohledem na stav techniky, měl by se pro obnovení certifikátu EU přezkoušení typu použít zjednodušený postup. V těchto případech by neměly být nutné další zkoušky ani přezkoumání a administrativní zátěž a související náklady by měly být omezeny na minimum.
(29) Označení CE, které vyjadřuje shodu výrobku, je viditelným výsledkem celého postupu zahrnujícího posuzování shody v širším smyslu. Obecné zásady, kterými se označení CE řídí, jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 765/2008. V tomto nařízení by měla být stanovena pravidla týkající se umisťování označení CE na OOP.
(30) Aby byla zajištěna shoda se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v tomto nařízení, je nutné stanovit vhodné postupy posuzování shody, které musí výrobce dodržet. Směrnice 89/686/EHS rozděluje OOP do tří kategorií, na které se vztahují různé postupy posuzování shody. Aby byla zajištěna soustavně vysoká úroveň bezpečnosti pro všechny OOP, měl by být rozšířen okruh výrobků, na které se vztahuje jeden z postupů posuzování shody týkající se výrobní fáze. Postupy posuzování shody pro každou kategorii OOP by měly být pokud možno stanoveny na základě modulů posuzování shody stanovených v rozhodnutí č. 768/2008/ES.
(31) Postupy posuzování shody by měly být přizpůsobeny konkrétním podmínkám výroby sériově vyráběných OOP, u nichž je každý kus přizpůsoben konkrétnímu uživateli, jakož i OOP vyráběných jako samostatné jednotky přizpůsobené konkrétnímu uživateli.
(32) Je nezbytné zajistit v celé Unii stejně vysokou úroveň výkonnosti subjektů, které provádějí posuzování shody OOP, a všechny tyto subjekty by měly vykonávat své povinnosti na stejné úrovni a za podmínek rovné hospodářské soutěže. K tomu by měly být stanoveny povinné požadavky na subjekty posuzování shody, které si přejí být oznámeny za účelem poskytování služeb posuzování shody.
(33) Pokud subjekt posuzování shody prokáže, že splňuje kritéria stanovená harmonizovanými normami, mělo by se předpokládat, že splňuje odpovídající požadavky stanovené v tomto nařízení.
(34) K zajištění jednotné úrovně kvality posuzování shody OOP je také nutné stanovit požadavky, které musí splnit oznamující orgány a ostatní subjekty zapojené do posuzování, oznamování a kontroly oznámených subjektů.
(35) Systém stanovený v tomto nařízení by měl být doplněn akreditačním systémem stanoveným v nařízení (ES) č. 765/2008. Vzhledem k tomu, že akreditace je základním prostředkem ověřování způsobilosti subjektů posuzování shody, měla by být rovněž používána pro účely oznamování.
(36) Transparentní akreditaci stanovenou v nařízení (ES) č. 765/2008, zajišťující nezbytnou míru důvěry v certifikáty shody, by měly vnitrostátní orgány veřejné moci v celé Unii považovat za přednostní způsob prokázání odborné způsobilosti subjektů posuzování shody. Vnitrostátní orgány se však mohou domnívat, že mají vhodné prostředky k tomu, aby toto hodnocení prováděly samy. V takovém případě, aby byla zajištěna náležitá úroveň věrohodnosti hodnocení prováděného jinými vnitrostátními orgány, by měly Komisi a ostatním členským státům předložit nezbytné doklady o tom, že hodnocené subjekty posuzování shody splňují příslušné regulační požadavky.
(37) Subjekty posuzování shody často zadávají část svých činností souvisejících s posuzováním shody subdodavatelům nebo dceřiným společnostem. V zájmu zachování úrovně ochrany požadované pro OOP, které mají být uvedeny na trh, je nezbytné, aby subdodavatelé a dceřiné společnosti provádějící posuzování shody splňovali při provádění úkolů posuzování shody stejné požadavky jako oznámené subjekty. Je proto důležité, aby se posuzování způsobilosti a výkonnosti subjektů, jež mají být oznámeny, a kontrola již oznámených subjektů týkaly rovněž činností, které provádějí subdodavatelé a dceřiné společnosti.
(38) Vzhledem k tomu, že oznámené subjekty mohou své služby nabízet na celém území Unie, je vhodné dát ostatním členským státům a Komisi možnost vznést námitky týkající se oznámeného subjektu. Je proto důležité stanovit dobu, během níž bude možné vyjasnit veškeré pochyby nebo obavy týkající se způsobilosti subjektů posuzování shody, dříve než začnou fungovat jako oznámené subjekty.
(39) Z důvodu konkurenceschopnosti je zásadně důležité, aby oznámené subjekty používaly postupy posuzování shody tak, aby zbytečně nezatěžovaly hospodářské subjekty. Ze stejného důvodu a v zájmu zajištění rovného zacházení s hospodářskými subjekty by mělo být zajištěno jednotné technické používání postupů posuzování shody. Toho lze nejlépe dosáhnout vhodnou koordinací a spoluprací mezi oznámenými subjekty.
(40) Zúčastněné strany by měly mít právo odvolat se proti výsledku posuzování shody provedeného oznámeným subjektem. Z tohoto důvodu je důležité zajistit možnost odvolat se proti rozhodnutím oznámených subjektů.
(41) Členské státy by měly přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby OOP spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení mohly být uváděny na trh pouze za podmínky, že – jsou-li řádně skladovány a použity k určenému účelu nebo jsou použity způsobem, který lze rozumně předvídat – neohrožují zdraví ani bezpečnost osob. Neplnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v tomto nařízení by se u OOP spadajících do oblasti působnosti tohoto nařízení mělo posuzovat pouze za podmínek používání, které lze rozumně předvídat, tedy používání, které může vyplývat z dovoleného a snadno předvídatelného lidského chování.
(42) Za účelem zajištění právní jistoty je nezbytné vyjasnit, že se na OOP spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení vztahují pravidla týkající se dozoru nad trhem Unie a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie stanovená v nařízení (ES) č. 765/2008. Toto nařízení by nemělo členským státům bránit, aby si samy zvolily příslušné orgány, které budou tyto úkoly provádět.
(43) Směrnice 89/686/EHS již stanoví ochranný postup, který je nezbytný, aby bylo možné napadnout shodu určitého výrobku. V zájmu zvýšení transparentnosti a zkrácení doby zpracování je nezbytné zlepšit stávající ochranný postup s cílem dosáhnout jeho větší účinnosti a využít odborných znalostí členských států.
(44) Stávající systém by měl být doplněn postupem, na jehož základě jsou zúčastněné strany informovány o plánovaných opatřeních, pokud jde o OOP představující riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob. Tento postup by měl rovněž orgánům dozoru nad trhem umožnit, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly v souvislosti s takovými OOP jednat co nejdříve.
(45) Pokud se členské státy a Komise shodují, že opatření přijaté členským státem je důvodné, neměl by být vyžadován žádný další zásah Komise, kromě případů, kdy lze nesoulad s právními předpisy přisuzovat nedostatkům v harmonizované normě.
(46) Za účelem zohlednění technického pokroku a znalostí nebo nových vědeckých poznatků by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny kategorií rizik, proti nimž mají OOP chránit uživatele. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.
(47) Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (9).
(48) Při přijímání prováděcích aktů požadujících, aby oznamující členský stát přijal nezbytná nápravná opatření ve vztahu k oznámeným subjektům, které nesplňují nebo již nesplňují požadavky pro své oznámení, by se měl použít poradní postup.
(49) Při přijímání prováděcích aktů týkajících se OOP, jež jsou v souladu s právními předpisy, ale přesto představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo jiné veřejné zájmy, by se měl použít přezkumný postup.
(50) Je-li to nezbytné v závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se OOP, jež jsou v souladu s právními předpisy, ale přesto představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.
(51) V souladu se zavedenými postupy může výbor zřízený tímto nařízením užitečným způsobem přispívat k projednávání záležitostí týkajících se uplatňování tohoto nařízení, které v souladu s jeho jednacím řádem vznese předseda výboru nebo zástupce členského státu.
(52) Pokud jsou projednávány záležitosti týkající se tohoto nařízení, které nesouvisejí s jeho prováděním nebo dodržováním, to znamená ve skupině odborníků Komise, měly by být Evropskému parlamentu v souladu se zavedenými postupy poskytnuty úplné informace a podklady a případně by měl být Evropský parlament přizván k účasti na těchto zasedáních.
(53) Komise by měla prostřednictvím prováděcích aktů a vzhledem k jejich zvláštní povaze bez použití nařízení (EU) č. 182/2011 rozhodnout, zda jsou opatření přijatá členskými státy ohledně nevyhovujících OOP důvodná, či nikoli.
(54) Aby měli výrobci a další hospodářské subjekty dostatek času přizpůsobit se požadavkům tohoto nařízení, je nezbytné stanovit dostatečné přechodné období po vstupu tohoto nařízení v platnost, během něhož bude stále možno uvádět na trh OOP, jež jsou v souladu se směrnicí 89/686/EHS.
(55) Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.
(56) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zajistit, aby OOP na trhu splňovaly požadavky zajišťující vysokou úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti uživatelů, a zároveň zaručit fungování vnitřního trhu, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu jeho rozsahu a účinků, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.
(57) Směrnice 89/686/EHS byla několikrát změněna. Jelikož je nutno provést další podstatné změny, a v zájmu zajištění jednotného provádění v Unii by proto směrnice 89/686/EHS měla být zrušena,
PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví požadavky na návrh a výrobu osobních ochranných prostředků (OOP), které mají být dodávány na trh, s cílem zajistit ochranu zdraví a bezpečnost uživatelů a zavést pravidla pro volný pohyb OOP v Unii.
Článek 2
Oblast působnosti
1. Toto nařízení se vztahuje na OOP.
2. Toto nařízení se nevztahuje na OOP:
a) speciálně navržené pro použití ozbrojenými silami nebo při udržování veřejného pořádku;
b) navržené k použití při sebeobraně, s výjimkou OOP určených pro sportovní činnosti;
c) navržené pro soukromé použití k ochraně proti:
i) povětrnostním podmínkám, které nejsou mimořádné povahy;
ii) vlhku a vodě při mytí nádobí;

d) určené výlučně pro použití na námořních lodích nebo v letadlech, na něž se vztahují příslušné mezinárodní smlouvy použitelné v členských státech;
e) určené pro ochranu hlavy, obličeje nebo očí uživatelů, na které se vztahuje předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 22 o jednotných ustanoveních týkajících se schvalování ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a pasažéry motocyklů a mopedů.
Článek 3
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
1) „osobním ochranným prostředkem" (OOP):
a) prostředek navržený a vyrobený k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost;
b) vyměnitelná součást pro prostředky uvedené v písmenu a), jež má zásadní význam pro jejich ochrannou funkci;
c) připojovací systém pro prostředky uvedené v písmenu a), který není držen ani nošen osobou, je navržen k připojení daného prostředku k vnějšímu zařízení nebo ke spolehlivému kotvicímu bodu, není navržen k trvalému připevnění a nevyžaduje připevňovací činnosti před použitím;

2) „dodáním na trh" dodání OOP k distribuci nebo použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu, nebo bezplatně;
3) „uvedením na trh" první dodání OOP na trh Unie;
4) „výrobcem" fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí OOP nebo která dává OOP navrhnout nebo vyrobit a tento OOP uvádí na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou;
5) „zplnomocněným zástupcem" fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která byla písemně pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění vymezených úkolů;
6) „dovozcem" fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie OOP ze třetí země;
7) „distributorem" fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, jiná než výrobce nebo dovozce, která dodává OOP na trh;
8) „hospodářskými subjekty" výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce a distributor;
9) „technickou specifikací" dokument, jenž předepisuje technické požadavky, které má OOP splňovat;
10) „harmonizovanou normou" harmonizovaná norma ve smyslu čl. 2 bodu 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1025/2012;
11) „akreditací" akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č. 765/2008;
12) „vnitrostátním akreditačním orgánem" vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;
13) „posuzováním shody" postup k prokázání, zda byly splněny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost týkající se daného OOP stanovené tímto nařízením;
14) „subjektem posuzování shody" subjekt, který vykonává činnosti posuzování shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a inspekce;
15) „stažením z oběhu" opatření, jehož cílem je dosáhnout navrácení OOP, který byl již zpřístupněn konečnému uživateli;
16) „stažením z trhu" opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl OOP, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodáván na trh;
17) „harmonizačními právními předpisy Unie" veškeré právní předpisy Unie harmonizující podmínky uvádění výrobků na trh;
18) „označením CE" označení, kterým výrobce vyjadřuje, že OOP je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho umisťování.
Článek 4
Dodávání na trh
OOP smějí být dodávány na trh pouze tehdy, pokud za předpokladu, že jsou náležitě udržovány a používány k určenému účelu, jsou v souladu s tímto nařízením a neohrožují zdraví ani bezpečnost osob, domácí zvířata ani majetek.
Článek 5
Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
OOP musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze II, které se na ně vztahují.
Článek 6
Ustanovení o používání OOP
Toto nařízení se nedotýká možnosti členských států stanovit, zejména při provádění směrnice 89/656/EHS, požadavky týkající se používání OOP, pokud se tyto požadavky nedotýkají návrhu OOP, které byly uvedeny na trh v souladu s tímto nařízením.
Článek 7
Volný pohyb
1. Členské státy nesmějí z důvodů týkajících se hledisek, na která se vztahuje toto nařízení, bránit dodávání OOP, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh.
2. Členské státy nesmějí bránit předvádění OOP, jež nejsou v souladu s tímto nařízením, na veletrzích, výstavách, předváděcích akcích a podobných akcích za předpokladu, že je z viditelného označení jasně patrné, že takovéto OOP nejsou v souladu s tímto nařízením a nejsou dostupné na trhu, dokud nebudou uvedeny do shody.
Při předvádění musí být přijata přiměřená opatření pro zajištění ochrany osob.
KAPITOLA II
POVINNOSTI HOSPODÁŘSKÝCH SUBJEKTŮ
Článek 8
Povinnosti výrobců
1. Při uvádění OOP na trh výrobci zajistí, aby tyto OOP byly navrženy a vyrobeny v souladu s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II.
2. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze III (dále jen „technická dokumentace") a provedou nebo nechají provést příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 19.
Byl-li vhodným postupem prokázán soulad OOP s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě uvedené v článku 15 a umístí označení CE uvedené v článku 16.
3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu deseti let od uvedení OOP na trh.
4. Výrobci zajistí, aby byly zavedeny postupy, díky nimž sériová výroba zůstane ve shodě s tímto nařízením. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů OOP a změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda OOP.
Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která OOP představuje, provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a ostatních konečných uživatelů zkoušky vzorků OOP dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících OOP a záznamy o případech stažení těchto OOP z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
5. Výrobci zajistí, aby bylo na OOP, které uvádějí na trh, uvedeno číslo typu či šarže nebo sériové číslo nebo jiný prvek umožňující jejich identifikaci, nebo v případech, kdy to velikost nebo povaha OOP neumožňuje, aby byla požadovaná informace uvedena na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP.
6. Výrobci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
7. Výrobci zajistí, aby byly k OOP přiloženy návod a informace uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí příslušný členský stát. Tento návod a informace a veškerá označení musí být jasné, srozumitelné, snadno pochopitelné a čitelné.
8. Výrobce buď přiloží EU prohlášení o shodě k OOP, nebo uvede v návodu a informacích uvedených v bodě 1.4 přílohy II internetovou adresu, na níž je přístup k EU prohlášení o shodě.
9. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijmou okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení tohoto OOP do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud OOP představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž OOP dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
10. Výrobci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP s tímto nařízením v papírové nebo elektronické podobě, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná OOP, které uvedli na trh.
Článek 9
Zplnomocnění zástupci
1. Výrobce může písemným pověřením jmenovat svého zplnomocněného zástupce.
Součástí pověření zplnomocněného zástupce nesmějí být povinnosti stanovené v čl. 8 odst. 1 a povinnost vypracovat technickou dokumentaci podle čl. 8 odst. 2.
2. Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, které obdržel od výrobce. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:
a) uchovávat EU prohlášení o shodě a technickou dokumentaci pro potřebu vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem po dobu deseti let od uvedení OOP na trh;
b) poskytnout příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP;
c) spolupracovat s příslušnými vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná OOP, na které se vztahuje jeho pověření.
Článek 10
Povinnosti dovozců
1. Dovozci mohou uvádět na trh pouze OOP, které jsou v souladu s právními předpisy.
2. Před uvedením OOP na trh dovozci zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody uvedený v článku 19. Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, aby OOP nesl označení CE a aby k němu byly přiloženy požadované doklady a aby výrobce splnil požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že OOP není ve shodě s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II, nesmí uvést OOP na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud OOP představuje riziko, musí o tom být výrobce i orgány dozoru nad trhem dovozcem informováni.
3. Dovozci uvedou na OOP, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k OOP své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem.
4. Dovozci zajistí, aby byly k OOP přiloženy návod a informace uvedené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům, který určí dotčený členský stát.
5. Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za OOP odpovědnost, neohrožovaly skladovací a přepravní podmínky jeho soulad s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II.
6. Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která OOP představuje, provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a ostatních konečných uživatelů zkoušky vzorků OOP dodaných na trh a šetření a v případě potřeby vedou knihy stížností, nevyhovujících OOP a záznamy o případech stažení OOP z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
7. Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který uvedli na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijmou okamžitě nápravná opatření nezbytná k uvedení OOP do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud OOP představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, ve kterých OOP dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
8. Dovozci po dobu deseti let od uvedení OOP na trh uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřebu orgánů dozoru nad trhem a zajišťují, aby těmto orgánům mohla být na požádání předložena technická dokumentace.
9. Dovozci poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody OOP v papírové nebo elektronické podobě, a to v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Dovozci spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná OOP, které uvedli na trh.
Článek 11
Povinnosti distributorů
1. Při dodávání OOP na trh distributoři jednají s řádnou péčí, pokud jde o požadavky tohoto nařízení.
2. Před dodáním OOP na trh distributoři ověří, zda nese označení CE, zda jsou k němu přiloženy požadované doklady a návod a informace stanovené v bodě 1.4 přílohy II v jazyce snadno srozumitelném spotřebitelům a ostatním konečným uživatelům v členském státě, v němž má být OOP dodán na trh, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a čl. 10 odst. 3.
Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že OOP není ve shodě s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II, nesmí dodat OOP na trh, dokud nebude uveden do shody. Dále, pokud OOP představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
3. Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za OOP odpovědnost, neohrožovaly skladovací a přepravní podmínky jeho soulad s příslušnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II.
4. Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že OOP, který dodali na trh, není ve shodě s tímto nařízením, zajistí, aby byla přijata nápravná opatření nezbytná k jeho uvedení do shody, nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud OOP představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž OOP dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
5. Distributoři poskytnou příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě nezbytné k prokázání shody OOP. Spolupracují s tímto orgánem na jeho žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika vyvolaná OOP, které dodali na trh.
Článek 12
Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a distributory
Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 8, pokud uvede OOP na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví OOP, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s tímto nařízením.
Článek 13
Identifikace hospodářských subjektů
Hospodářské subjekty na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikují:
a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal OOP;
b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly OOP.
Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v prvním pododstavci po dobu deseti let poté, co jim byl OOP dodán, a po dobu deseti let poté, co OOP dodaly.
KAPITOLA III
SHODA OOP
Článek 14
Předpoklad shody OOP
Předpokládá se, že OOP, který je ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, je ve shodě se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovenými v příloze II, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.
Článek 15
EU prohlášení o shodě
1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění příslušných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze II.
2. EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze IX, musí obsahovat prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v přílohách IV, VI, VII a VIII a musí být průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se OOP uvádí nebo dodává na trh.
3. Pokud se na OOP vztahuje více než jeden akt Unie požadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se pro účely všech těchto aktů Unie jediné EU prohlášení o shodě. V prohlášení se uvedou dotčené akty Unie, včetně odkazů na jejich zveřejnění.
4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za soulad OOP s požadavky stanovenými v tomto nařízení.
Článek 16
Obecné zásady označení CE
Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008.
Článek 17
Pravidla a podmínky pro umístění označení CE
1. Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně umístí na OOP. Pokud to vzhledem k povaze OOP není možné nebo odůvodněné, umístí se označení CE na obal a průvodní doklady k OOP.
2. Označení CE se umístí před uvedením OOP na trh.
3. U OOP kategorie III následuje za označením CE identifikační číslo oznámeného subjektu zapojeného do postupu stanoveného v příloze VII nebo VIII.
Identifikační číslo oznámeného subjektu umístí sám subjekt, nebo je umístí podle jeho pokynů výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce.
4. Za označením CE a případným identifikačním číslem oznámeného subjektu může následovat piktogram nebo jiná značka označující riziko, proti němuž má OOP zajišťovat ochranu.
5. Členské státy vycházejí ze stávajících mechanismů, aby zajistily řádné uplatňování režimu označování CE, a přijmou vhodná opatření v případě nesprávného použití tohoto označení.
KAPITOLA IV
POSUZOVÁNÍ SHODY
Článek 18
Kategorie rizik u OOP
OOP se klasifikují podle kategorií rizik uvedených v příloze I.
Článek 19
Postupy posuzování shody
Pro jednotlivé kategorie rizik podle přílohy I musí být dodrženy tyto postupy posuzování shody:
a) kategorie I: interní řízení výroby (modul A) podle přílohy IV;
b) kategorie II: EU přezkoušení typu (modul B) podle přílohy V, po kterém následuje shoda s typem založená na interním řízení výroby (modul C) podle přílohy VI;
c) kategorie III: EU přezkoušení typu (modul B) podle přílohy V a jeden z těchto postupů:
i) shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) podle přílohy VII;
ii) shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D) podle přílohy VIII.
Odchylně se v případě OOP vyráběných jako samostatné jednotky přizpůsobené konkrétnímu uživateli a klasifikovaných podle kategorie III smí použít postup uvedený v písmeni b).
KAPITOLA V
OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ POSUZOVÁNÍ SHODY
Článek 20
Oznámení
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, které jsou oprávněné vykonávat jako třetí strana úkoly posuzování shody podle tohoto nařízení.
Článek 21
Oznamující orgány
1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných postupů pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s článkem 26.
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a kontrolu podle odstavce 1 provádí vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.
3. Pokud oznamující orgán přenese posuzování, oznamování nebo kontrolu podle odstavce 1 tohoto článku na subjekt, který není orgánem veřejné správy, nebo takový subjekt těmito úkoly jinak pověří, musí být tento subjekt právnickou osobou a musí obdobně splňovat požadavky stanovené v článku 22. Dále musí tento subjekt přijmout opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činností.
4. Oznamující orgán nese za úkoly vykonávané subjektem uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.
Článek 22
Požadavky na oznamující orgány
1. Oznamující orgán musí být zřízen takovým způsobem, aby nedošlo ke střetu zájmů se subjekty posuzování shody.
2. Oznamující orgán musí být organizován a fungovat tak, aby zabezpečil objektivitu a nestrannost svých činností.
3. Oznamující orgán musí být organizován takovým způsobem, aby každé rozhodnutí týkající se oznámení subjektu posuzování shody přijímaly způsobilé osoby odlišné od těch, které provedly posouzení.
4. Oznamující orgán nesmí nabízet ani poskytovat žádné činnosti, které provádějí subjekty posuzování shody, a nesmí poskytovat poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.
5. Oznamující orgán musí chránit důvěrnost informací, které obdržel.
6. Oznamující orgán musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých pracovníků, aby mohl řádně plnit své úkoly.
Článek 23
Informační povinnost oznamujících orgánů
Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů a o veškerých změnách týkajících se těchto postupů.
Komise tyto informace zveřejní.
Článek 24
Požadavky na oznámené subjekty
1. Pro účely oznámení musí subjekt posuzování shody splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.
2. Subjekt posuzování shody musí být zřízen podle vnitrostátních právních předpisů členského státu a mít právní subjektivitu.
3. Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na organizaci nebo OOP, které posuzuje.
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu svazu zastupujícímu podniky, jež se podílejí na navrhování, výrobě, dodávání, montáži, používání nebo údržbě OOP, které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu zájmů.
4. Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za plnění úkolů posuzování shody nesmějí být konstruktéry, výrobci, dodavateli, odběrateli, vlastníky, uživateli ani servisními osobami OOP, jež posuzují, ani zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání posuzovaných OOP, které jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání takových OOP k osobním účelům.
Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za plnění úkolů posuzování shody se nesmějí přímo podílet na navrhování, výrobě, uvádění na trh, používání ani údržbě OOP, ani nesmějí zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování shody, k jejichž vykonávání jsou oznámeni. To platí zejména pro poradenské služby.
Subjekty posuzování shody musí zjistit, aby činnosti jejich dceřiných společností nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu a nestrannost jejich činností posuzování shody.
5. Subjekty posuzování shody a jejich pracovníci vykonávají činnosti posuzování shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem.
6. Subjekt posuzování shody musí být schopen plnit všechny úkoly posuzování shody, které mu ukládají přílohy V, VII a VIII a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly plní subjekt posuzování shody sám, nebo jsou plněny jeho jménem a na jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí mít k dispozici vždy, pro každý postup posuzování shody a pro každý druh OOP, pro nějž byl oznámen, nezbytné:
a) pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů posuzování shody;
b) popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno, aby byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich zopakování. Musí mít zavedenu náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež plní jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;
c) postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie OOP a hromadný či sériový způsob jeho výroby.
Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k řádnému plnění technických a administrativních úkolů spojených s činnostmi posuzování shody a musí mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení.
7. Pracovníci odpovědní za plnění úkolů posuzování shody musí:
a) mít dobrou technickou a odbornou přípravu zahrnující všechny činnosti posuzování shody, pro něž byl subjekt posuzování shody oznámen;
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět;
c) mít náležité znalosti základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze II, příslušných harmonizovaných norem a příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a rozumět jim;
d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy, protokoly a zprávy prokazující, že posouzení byla provedena.
8. Musí být zaručena nestrannost subjektů posuzování shody, jejich nejvyššího vedení a pracovníků, kteří provádějí posuzování shody.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody, kteří provádějí posuzování shody, nesmí záviset na počtu provedených posouzení ani na výsledcích těchto posouzení.
9. Subjekty posuzování shody uzavřou pojištění odpovědnosti za škodu, pokud tuto odpovědnost nepřevzal členský stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát.
10. Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební tajemství, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost, pokud jde o veškeré informace získané při plnění úkolů podle příloh V, VII a VIII nebo vnitrostátních právních předpisů, které je provádějí. Důvěrné obchodní informace musí být chráněny.
11. Subjekty posuzování shody se podílejí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámených subjektů zřízené podle článku 36 nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci, kteří provádějí posuzování shody, o těchto činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty, které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem práce této skupiny.
Článek 25
Předpoklad shody oznámených subjektů
Pokud subjekt posuzování shody prokáže svou shodu s kritérii stanovenými v příslušných harmonizovaných normách nebo jejich částech, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v článku 24 v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto požadavky vztahují.
Článek 26
Dceřiné společnosti a subdodavatelé oznámených subjektů
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splňovali požadavky stanovené v článku 24, a informuje o tom oznamující orgán.
2. Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly provedené subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu na to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti usazeni.
3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze se souhlasem zákazníka.
4. Oznámené subjekty uchovávají pro potřebu oznamujícího orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo dceřiné společnosti a práce provedené subdodavatelem nebo dceřinou společností podle příloh V, VII a VIII.
Článek 27
Žádost o oznámení
1. Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.
2. Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování shody, modulu nebo modulů posuzování shody a druhů OOP, pro něž se subjekt prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 24.
3. Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole svého souladu s požadavky stanovenými v článku 24.
Článek 28
Postup oznamování
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty posuzování shody, které splňují požadavky stanovené v článku 24.
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí.
3. Oznámení musí obsahovat veškeré podrobnosti o dotčených činnostech posuzování shody, modulu nebo modulech posuzování shody a druzích OOP a příslušné potvrzení o způsobilosti.
4. Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 27 odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům podklady, které dokládají způsobilost subjektu posuzování shody, a informuje je o opatřeních, jež zajišťují, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v článku 24.
5. Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu, pouze pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů od oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců od oznámení, pokud se akreditace nepoužije.
Pouze takový subjekt se pro účely tohoto nařízení považuje za oznámený subjekt.
6. Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům jakékoli následné významné změny týkající se oznámení.
Článek 29
Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů
1. Komise oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo.
Přidělí mu jediné číslo i v případě, že je subjekt oznámen podle několika aktů Unie.
2. Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle tohoto nařízení, včetně identifikačních čísel, která jim byla přidělena, a činností, pro něž byly oznámeny.
Komise zajistí, aby byl tento seznam průběžně aktualizován.
Článek 30
Změny v oznámeních
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v článku 24 nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně Komisi a ostatní členské státy.
2. V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí oznamující členský stát, aby byly spisy tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo byly na vyžádání k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a orgánům dozoru nad trhem.
Článek 31
Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů
1. Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále plní požadavky a povinnosti, které jsou mu uloženy.
2. Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace týkající se podkladů pro oznámení nebo zachování způsobilosti dotčeného subjektu.
3. Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.
4. Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky pro své oznámení, přijme prováděcí akt vyžadující, aby oznamující členský stát přijal nezbytná nápravná opatření, včetně případného zrušení oznámení.
Tento prováděcí akt se přijímá poradním postupem podle čl. 44 odst. 2.
Článek 32
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s postupy posuzování shody stanovenými v přílohách V, VII a VIII.
2. Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se zabránilo zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Subjekty posuzování shody při výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie OOP a hromadný nebo sériový způsob výroby.
Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň ochrany, jež jsou vyžadovány, aby byl OOP v souladu s požadavky tohoto nařízení.
3. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze II nebo odpovídající harmonizované normy nebo jiné technické specifikace, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a nevydá certifikát nebo rozhodnutí o schválení.
4. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu nebo rozhodnutí o schválení oznámený subjekt zjistí, že OOP již nesplňuje požadavky, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti certifikát či rozhodnutí o schválení pozastaví či odejme.
5. Pokud nejsou nápravná opatření přijata nebo pokud nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt podle potřeby omezí, pozastaví nebo odejme příslušné certifikáty nebo rozhodnutí o schválení.
Článek 33
Odvolání proti rozhodnutím oznámených subjektů
Oznámené subjekty zajistí, aby existovala transparentní a dostupná možnost se proti jejich rozhodnutím odvolat.
Článek 34
Informační povinnost oznámených subjektů
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:
a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení nebo odnětí certifikátu nebo rozhodnutí o schválení;
b) o všech okolnostech majících vliv na působnost nebo podmínky oznámení;
c) o každé žádosti o informace týkající se činností posuzování shody, kterou obdržely od orgánů dozoru nad trhem;
d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci působnosti jejich oznámení a o jakékoli jiné vykonané činnosti, včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek.
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle tohoto nařízení, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými druhy OOP, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na vyžádání i pozitivních výsledků posuzování shody.
Článek 35
Výměna zkušeností
Komise organizuje výměnu zkušeností mezi orgány členských států, které jsou odpovědné za politiku oznamování.
Článek 36
Koordinace oznámených subjektů
Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi subjekty oznámenými podle tohoto nařízení ve formě odvětvové skupiny oznámených subjektů.
Oznámené subjekty se účastní práce této skupiny, a to přímo nebo prostřednictvím určených zástupců.
KAPITOLA VI
DOZOR NAD TRHEM UNIE, KONTROLA OOP VSTUPUJÍCÍCH NA TRH UNIE A OCHRANNÝ POSTUP UNIE
Článek 37
Dozor nad trhem Unie a kontrola OOP vstupujících na trh Unie
Na OOP, na něž se vztahuje čl. 2 odst. 1 tohoto nařízení, se použijí čl. 15 odst. 3 a články 16 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008.
Článek 38
Postup na vnitrostátní úrovni pro nakládání s OOP představujícími riziko
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody se domnívat, že OOP, na nějž se vztahuje toto nařízení, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, provedou hodnocení, zda dotčený OOP splňuje všechny příslušné požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem s orgány dozoru nad trhem podle potřeby spolupracují.
Pokud v průběhu hodnocení uvedeného v prvním pododstavci orgány dozoru nad trhem zjistí, že OOP nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně vyzvou příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení OOP do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.
Orgány dozoru nad trhem informují př

Judikát SDEU C -621 -19 - dovoz

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie:
C-621/19 Weindel Logistik Service SR spol. s r.o.,
Slovenská společnost přebalovala zboží švýcarskému zákazníkovi. Zboží bylo propuštěno do volného oběhu na Slovensku. Jako dovozce figurovala slovenská společnost, přiznala DPH a uplatnila nárok na odpočet daně. Vlastníkem zboží byla stále švýcarská společnost.
SDEU nepřipustil nárok na odpočet daně vyměřené z dovozu zboží, pokud se dovozce nestane vlastníkem zboží a náklady na dovoz nejsou zahrnuty v ceně konkrétních plnění dovozce nebo v ceně jeho produktů.
To neplatí, pokud jsou náklady na dovoz zboží zahrnuty v ceně za uskutečněná zdanitelná plnění.

 

Tisková správa - bonus od 1.února 2021

Vláda schválila nový kompenzační bonus pro OSVČ a malá eseróčka. Dosáhne na něj širší okruh žadatelů, bude navýšený na 1 000 Kč denně a nebude již vázán na nouzový stav. Platit by měl po dokončení legislativního procesu zpětně od 1. února 2021.
Nový kompenzační bonus představuje jeden ze tří pilířů inovované státní podpory, která by měla být jednodušší, přehlednější a zároveň univerzálnější pro širší okruh žadatelů. Podpora se bude nově vyplácet formou nového kompenzačního bonusu, z programu Antivirus a dále z připravovaného programu Ministerstva průmyslu a obchodu pracovně nazvaného COVID 21. V rámci nového kompenzačního bonusu se Ministerstvo financí vrátilo k jarnímu pojetí, kdy nárok vznikal všem podnikatelům poškozeným nejen dopady vládních opatření, ale i v důsledku pandemie jako takové. „Na bonus tak nově dosáhnou i ti živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky po svém zboží či službách. Klíčové přitom bude umět prokázat propad příjmů vyšší než 50 %," říká ministryně financí Alena Schillerová k nově zavedenému kvantifikátoru 50 % příjmů.
Propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a služeb o nejméně 50 % bude posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie. Například v prvním novém bonusovém období za únor 2021 se budou srovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Pro začínající podnikatele se srovnávací období posouvá až po zahájení jejich činnosti. „Tím, že srovnáváme kalendářní měsíc předcházející bonusovému období, umožňujeme žadatelům podat žádost již na začátku každého bonusového období. Vládní pomoc tak mohou lidé obdržet o to dříve," vysvětluje Alena Schillerová.
Hlavní novinkou pro většinu příjemců bude navýšení nového kompenzačního bonusu z 500 Kč na 1 000 Kč denně. Bonus přitom bude individuálně zastropován pro subjekty s typicky nižšími příjmy, jako jsou důchodci či studenti, aby nedocházelo v jednotlivých případech k nespravedlivému překompenzování. V případě dohodářů pak zůstává zachována původní výše bonusu 500 Kč denně. Novinkou je také možnost nároku na kompenzační bonus 500 Kč za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci. „Tímto dílčím opatřením narovnáváme situaci mezi živnostníky a zaměstnanci, kteří mají nově nárok na příspěvek v karanténě. Nezbytnou podmínkou je samozřejmě účast živnostníka na nemocenském pojištění," doplňuje Alena Schillerová.
Velmi důležitou změnou je dále to, že bonusová období už nebudou nijak svázána s trváním nouzového stavu. Návrh zákona zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda současně zákonem získává mandát zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021, budou-li v té době nadále trvat krizová opatření. Nový kompenzační bonus bude platit zpětně od 1. února 2021. Částečný překryv prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) bude vyřešen formou započtení. To znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 Kč bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu.
Nový kompenzační bonus bude technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou budou oproti žádosti stvrzené čestným prohlášením vyplácet finanční úřady. Finanční správa přitom zachová jednoduchou online žádost dostupnou také na www.mfcr.cz/bonus. Podat žádost bude nadále možné e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně. Legislativní proces je nicméně teprve na svém počátku. S podáváním žádostí na finanční úřad je tedy nutné počkat na jeho výsledek. Odhadovaný negativní rozpočtový dopad návrhu zákona za únor a březen činí 19,4 mld. Kč na veřejné rozpočty. Z toho 18 mld. Kč na státní rozpočet, 1,1 mld. Kč na rozpočty obcí a 0,4 mld. Kč na rozpočty krajů. Dopad do rozpočtů obcí a krajů totiž bude z velké části kompenzován formou příspěvku odpovídajícího 80 % reálného propadu inkasa. „Opuštění principu, kdy státní rozpočet a rozpočty samospráv spolu dýchají v dobrém i ve zlém nepovažuji za systémové řešení. Je to ale přijatelný kompromis, abychom urychlili legislativní kolečko. A aby lidé nemuseli na své peníze čekat déle, než nezbytně musí," uzavřela Alena Schillerová.

 

COVID 19 - OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Č. j.: MZDR 20599/2020-41/MIN/KAN

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Australský svaz
Dánské království*
Finská republika*
Irská republika*
Islandská republika*
Japonsko
Korejská republika
Maltská republika*
Norské království*
Nový Zéland
Singapurská republika
Thajské království
Vatikánský městský stát

a

Azorské ostrovy, Portugalská republika*
Baleárské ostrovy, Španělské království*
Kanárské ostrovy, Španělské království*
Madeira, Portugalská republika*

Země nebo jejich části označené hvězdičkou (*) jsou země nebo jejich části označené dle bodu III. 1 pro účely bodu I.11 ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 20599/2020-41/MIN/KAN, ze dne 30. listopadu 2020.

Toto sdělení se vydává s účinností od 7. prosince 2020 od 0:00 hod.

COVID 19 - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PODNIKATELE - ICC

Pokud hledáte speciální pomoc při řešení situace související s mezinárodním obchodem, jsou pro vás k dispozici  poradenské služby Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice. 

K této instanci je možno směřovat dotazy z oblasti logistiky, bankovnictví, arbitráže a mediace. Stejně tak žádosti o pomoc při dopravě zboží z/do Asie nebo USA. 

PODROBNĚJI: https://www.icc-cr.cz/cs/novinky/covid-19-aktualni-informace-pro-podnikatele

 

COVID-19 - informace - Hospodářská komora České republiky

Aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem COVID-19 zveřejnila Hospodářská komora České republiky

https://www.komora.cz/koronavirus/

COVID-19 - Informace pro podnikatele a živnostníky MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zveřejnilo aktuální informace pro podnikatele a živnostníky 

Opatření pro firmy a OSVČ - v tabulkách
Přehled pomoci - text
"Ošetřovné" OSVČ
Nejčastější otázky a odpovědi - www.businessinfo.cz
Nabídka a poptávka pomoci - www.spojujemecesko.cz
Výrobci dezinfekce podle receptury WHO
Omezení podnikatelských aktivit
Vládní usnesení od vyhlášení nouzového stavu
Leták s přehledem pomoci firmám
Leták s přehledem pomoci OSVČ
Další zdroje informací
Speciální informační web ke koronaviru
Speciální informační linka ke koronaviru - 1212
Speciální informační linka pro podnikatele a živnostníky - 224 854 444

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) - Krizová opatření Vlády ČR

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

Vláda

I. nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020
1. lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením, jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst. 2 zák. č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č.373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
2. není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,
3. platnost povolení k zaměstnání a povolení a víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné,
4. se nemusí u zabalených potravin dodržovat další požadavky pro uvádění na trh stanovené prováděcím právním předpisem;

II. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb., se dále nevztahuje na:
1. opravy silničních vozidel, pokud v provozovně není současně více než 30 osob,
2. odtahy a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,

3. prodej náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
4. provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
5. prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
6. pokladní prodej jízdenek,
7. lázeňská zařízení, pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská služba hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění,
8. provozování pohřební služby,
9. květinářství,
10. provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
11. výdej a prodej zdravotnických prostředků,
pokud uvedené zboží nebo služba představuje převážnou část činnosti dané provozovny;

III. nařizuje, že prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze za splnění těchto podmínek:
1. je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
2. prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,

IV. nařizuje, že zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, stanovený v bodě I usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211, vyhlášeném pod č. 80/2020 Sb., se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;

V. zakazuje
1. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 prodej ubytovacích služeb, s výjimkou osob poskytujících ubytování v ubytovnách, lázeňských zařízeních podle bodu II/7 a školských ubytovacích zařízeních,
2. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz autoškol,
3. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 provoz taxislužby, s výjimkou taxislužby rozvážející potraviny nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby,
4. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 v provozovnách samoobslužných prádelen a čistíren,
5. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v prodejnách stavebnin, stavebních výrobků a hobby marketů,
6. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště,
7. s účinností ode dne 16. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy;

VI. zrušuje bod I/1, druhou odrážku usnesení vlády ze dne 14. března 2020 č. 211.

VII. stanoví, že účinnost tohoto usnesení nastává jeho vyhlášením.

 

 

International Fiscal Association | IFA

Úspěch poslední schůzky IFA

V prostorách společnosti PwC se konala schůzka IFA ČR (International Fiscal Association ČR), které předcházela valná hromada. Veškeré materiály a usnesení z VH naleznete v sekci pro členy.

Na volební období 2020-2022 byl zvolen výbor ve složení: Lenka Fialková, Gabriela Hrachovinová, Radka Mašková, Lukáš Moravec, Danuše Nerudová, Tomáš Urbášek, a Viktor Šmejkal. Byla zvolena revizní komise ve složení Jiří Purket, Jaroslav Škvrna a Ondřej Trubač. Byl také schválen plán činnosti spolku na rok 2020. Plánované akce naleznete pod záložkou Akce/domácí.

Členové byli vyzváni, aby se hlásili o napsání zprávy na berlínský kongres IFA v roce 2021 na téma „Big data and tax – domestic and international taxation of data driven business".

Náměstek ministryně financí S. Kouba se musel omluvit, téma Daňový balíček 2021 musíme tedy odložit na některou z dalších schůzek. Téma DAC 6 prezentoval JUDr. M. Tuláček z MF, v diskusi byl doplněn kolegy z MF - J. Košatkou a O. Poupětem a kolegy z GFŘ J. Rohanem a M. Zářeckým. Kolega, člen IFA, Roman Landgráf prezentoval téma „Dokazování v daňovém právu".

zdroj: www.ifa-cr.cz

Budoucnost interního auditu – HODNOTA, TRANSPARENTNOST, RESPEKT

Český institut interních auditorů při příležitosti 25 let od založení připravuje konferenci

27.–28. května 2020 Orea Hotel Pyramida Praha

Téma konference vystihují tři pojmy, které jsou úzce spojeny s profesí interního auditu. Ze své podstaty by interní audit měl společnosti přidávat hodnotu. Jeho činnost by měla být naprosto transparentní a současně přispívat k transparentnímu řízení společností a samozřejmostí je respekt, který si interní auditoři získají profesionálním přístupem a také jej projevují při své práci všem spolupracujícím stránám. Tyto tři atributy silného inteního auditu jsou základem pro úspěch ve stále se měnícím prostředí a současně východiskem pro zářivou budoucnost interního auditu.

Konference vám nabídne pohled na budoucnost interního auditu nejen prostřednictvím mezinárodně uznávaných expertů této profese, ale také zajímavé a hodnotné názory odborníků z příbuzných oblastí interního auditu. Jedním z klíčových okamžiků konference bude vystoupení místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, pro niž jsou pojmy hodnota, transparentost a respekt klíčové pro naplňování její vize v Evropské komisi.

Informace: www.ciiaconference.com/

Ïnternational Fiscal Association - 74. kongres

Ïnternational Fiscal Association připravuje svůj 74. mezinárodní kongres.

(Cancun, 4.- 8. 10. 2020)

Témata:

Hlavní příspěvky přednesou David Duff, Daniel Gutmann, Armando Lara Yaffar, Tatiana Sampaio Octaviano Falcão

Národním reportérem za Českou republiku bude JUDr. Viktor Šmejkal, Ph. D. (Exchange of information)

Digitalizace Trade Finance, pravidla ICC pro elektronické prezentace dokumentů

odborný seminář pořádaný ICC ČR:


21. 10. 2019 od 9:00 hod.:
Digitalizace Trade Finance, pravidla ICC pro elektronické prezentace dokumentů pod dokumentární akreditivy a inkasy, nové platformy a řešení


Seminář zaměřený na využití nových technologií při financování zahraničního obchodu.

Přednášející:
Bc. Pavel Andrle, LL.M. - tajemník Bankovní komise a komise pro obchodní právo a praxi při ICC ČR, poradce a lektor v oblasti Trade Finance

Informace: www.icc-cr.cz

odstoupení jednatele společnosti Grabštejn Immobilien s.r.o.

Pan JOSEF NEHYBA odstoupil dne 20.7.2019 z funkce jednatele společnosti Grabštejn Immobilien s.r.o., IČO: 08235805, se sídlem U dubu 691/48, Braník, 147 00 Praha 4. Odstoupení z funkce nabylo účinnosti dne 21. 7. 2019. 
INCOTERMS 2020 – srovnávací seminář

odborný seminář pořádaný ICC ČR: 14. 10. 2019 od 9:00 hod.

Zaměřeno na srovnání a vysvětlení rozdílů INCOTERMS 2010 a INCOTERMS 2020.

Jako i dříve, starší verze budou nadále použitelné v obchodní praxi, ale aktuální novela opět reaguje na vývoj v obchodování na mezinárodních i domácích trzích.
Účastníci semináře obdrží publikaci ICC ČR – „Incoterms® 2020" (v česko-anglické jazykové mutaci) 

Přednášející: Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)

Program:
• Pravidla ICC - Incoterms 2020 – hlavní charakteristika doložek
• Pravidla ICC - Incoterms 2020 – rozdíly oproti INCOTERMS 2010
• Jednotlivé doložky Incoterms 2020 v českém prostředí: vývoz a dovoz, unijní a tuzemský obchod
• Vhodné doložky ve vztahu k použitému druhu přepravy, zvláštnosti multimodálních a sběrných přeprav
• Incoterms 2020 – celní náležitosti

INFORMACE: www.icc-cr.cz

Smluvní vztahy při silniční přepravě nákladů

ICC ČR pořádá seminář dne 7. 10. 2019 od 9:00 hod.

Přednášející:
Mgr. Martin Laipold - advokát se specializací na přepravní právo, lektor Česmadu Bohemia, z.s.
Program:
• základní parametry práva
• vztah Úmluvy CMR, Občanského zákoníku a §9a zákona č. 111/1994 Sb.
• způsob uzavírání smluv
• základní smluvní instituty
• zasílatelská smlouva - práva a povinnosti stran
• přepravní smlouva - práva a povinnosti stran
• odpovědnost dopravce dle Úmluvy CMR
• nákladní list CMR
• náhradová povinnost dopravce a její smluvní zvýšení
• hrubá nedbalost dle čl.29 Úmluvy CMR
• promlčení a žaloby
• pojištění v dopravě

INFORMACE ICC ČR (www.icc-cr.cz)

Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách

ICC ČR pořádá konferenci "Problematické instituty zákona o veřejných zakázkách" dne 25. 9. 2019 (Praha)

Účastníci panelové diskuze:
• JUDr. David Raus, Ph.D., Krajský soud v Brně
• Mgr. Pavel Herman, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• Mgr. Martin Hadaš, LL.M., Masarykova universita
• Mgr. Jaroslav Lexa, lnštitut verejného obstarávania, Úrad pre verejné obstarávanie (SK)
• JUDr. Vilém Podešva, LL.M., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

INFORMACE: www.icc-cr.cz

Právo marketingu a reklamy – praktický průvodce

23. 9. 2019 od 9:00 hod.:

iCC Česká republika pořádá workshop zaměřený na praktické otázky reklamního a marketingového práva.

Důraz bude kladen na porozumění problematice tvorby reklamního obsahu, zajišťování odpovídajících práv k tomuto obsahu, minimalizace rizika sporů z reklamního obsahu, popř. v souvislosti s jeho tvorbou a využitím.
Zaměřeno na nabytí praktických znalostí; velký prostor bude poskytnut dotazům a diskusi.

Určeno především pro specialisty z oblasti marketingu, propagace a reklamy, stejně tak ale i pro advokáty a interní právní specialisty, kteří se v oblasti marketingu a reklamy pohybují.
Ve firmách je správná marketingová a reklamní politika často klíčovou záležitostí. Nápady reklamních kreativců ale mohou narazit na hranice platné právní úpravy a nedostatečná pozornost v tomto směru může zavdat příčinu zbytečným nákladům na soudní spory, stahování a změny reklamních materiálů. Stejně tak správně nastavené právní vztahy mezi zadavatelem reklamy a reklamní agenturou dovedou předejít mnohým nepříjemným překvapením v budoucnu.

Vhodné zejména pro:
• Pracovníky v oblasti obchodu, prodeje a marketingu;
• Advokáty či interní právníky zabývající se marketingovým a reklamním právem;

Přednášející:
Michal Matějka – partner, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Michal Matějka je partnerem v advokátní kanceláři PRK Partners s.r.o., kde je vedoucím skupiny práva obchodních vztahů a mezinárodního obchodu a rovněž skupiny ICT. Předtím působil bezmála 17 let v pražské kanceláři Baker & McKenzie. Poradenské služby poskytuje ve všech věcech obchodního práva, a to zejména v oblasti mezinárodního obchodu, distribučních smluv a obchodního zastoupení, franchisingu, a spotřebitelského a reklamního práva. Dále se zabývá také řešením sporů, právem informačních technologií a právem duševního a průmyslového vlastnictví, včetně zastupování klientů před českými soudy i v rozhodčím řízení.

Program:
• Vztahy mezi subjekty působícími v oblasti marketingu a reklamy
• Veřejnoprávní regulace reklamy
• Soukromoprávní regulace reklamy
• Příklady, případové studie, diskuse

Podrobné informace na webu Mezinárodní obchodní komory: ICC Česká republika: (www.icc-cr.cz)

seminář Přeprava nebezpečných věcí se zaměřením na vodní dopravu

Odborný seminář pořádaný ICC ČR

11. 11. 2019 od 9:00 hod.

Přeprava nebezpečných věcí se zaměřením na vodní dopravu

Přednášející:
Ing. Petr Rožek, Ph.D. - poradce v dopravě, konzultant, lektor ICC a SSL (Svaz spedice a logistiky ČR)
Ing. Luboš Halama, Ph.D. - DGSA Bohemia, s.r.o., soudní znalec a specialista na přepravu nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní a námořní dopravou

informace: www.icc-cr.cz

Program "Záruka zahraniční rozvojové spolupráce"

Českomoravská záruční rozvojová banka vyhlásila výzvu pro předkládání projektů v rámci nového programu Záruka zahraniční rozvojové spolupráce.

Program připravilo Ministerstvo zahraničí ve spolupráci právě s ČMZRB. Jeho cílem je snížit riziko investování v rozvojových zemích a usnadnit vstup českých aktérů na tyto trhy.

Nabízí záruku ČMZRB až do výše 50 % jistiny komerčního úvěru na investiční aktivity v rozvojových zemích. Stimuluje tím banky k ochotnějšímu půjčování a firmy k rizikovějšímu investování. Podmínkou podpory je udržitelnost investice a její konkrétní rozvojový dopad v zemi realizace. Tím je např. zvyšování místní zaměstnanosti či předávání know-how a technologií. Kromě rozvojových přínosů přináší program i nové příležitosti pro české firmy, jak se etablovat v rizikovějších teritoriích.

INFORMACE ICC ČR

www.icc-cr.cz

Teritoriální setkání Vietnam 20. 6. 2019

ICC ČR pořádá dne 20. 6. 2019 od 15 hodin setkání s obchodním radou ČR ve Vietnamu, panem Davidem JARKULISHEM

Informace a registrace: kropackova@icc-cr.cz

Seminář - Praconvní smlouvy a dohody (www.vzdelavani.com)

Konzultační seminář "Vznik, změny a skončení pracovního poměru a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr podle zákoníku práce ve znění právní úpravy platné v roce 2019"

Lektor: Mgr. Zdeněk Schmied - vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí

Datum a místo: 6.6.2019 - Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady

Čas: 9:00 - cca 13:30 prezence od 8:30

Zahrnuje zejména problematiku

* obecných principů a institutů pracovního práva, formy právních jednání a důsledků jejího nedodržení,

* jednání před uzavřením pracovněprávního vztahu včetně předsmluvní odpovědnosti a vstupní lékařské prohlídky,

* vzniku pracovního poměru pracovní smlouvou nebo jmenováním, možnosti odstoupení od smlouvy, povinností smluvních stran,

* změn pracovního poměru, převedení, přeložení, dočasné přidělení,

* skončení pracovního poměru, jeho forem a požadavků, ochranné doby, odstupného, určení neplatného rozvázání pracovního poměru,

* dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, rozdíl mezi DPP a DPČ, aktuální změny,

* odvolání vedoucího zaměstnance včetně následného postupu zaměstnavatele,

* vybraných institutů pracovního práva souvisejících s pracovním poměrem, např. výkonu práce zaměstnancem v jiném místě, než na pracovišti zaměstnavatele, omezení jiné výdělečné činnosti zaměstnance, konkurenční doložky, doručování písemností.

Informace na www.vzdelavani.com

ICC ČR: Teritoriální setkání Norsko dne 23. 5. 2019

Teritoriální setkání Norsko dne 23. 5. 2019

Setkání s velvyslancem ČR v Norsku, J.E. Jaroslavem Knotem - pořádané ICC ČR 

Další hosté:

Ojedinělá příležitost diskutovat s velvyslancem ČR v Norsku a dalšími hosty o podmínkách podnikání v této zemi.
Mnoho užitečných informací z oblasti financování, práva a logistiky.
Networking, navázání nových obchodních kontaktů.

Místo konání: Advokátní kancelář Kinstellar, Na Příkopě 19, Praha 1

NUTNOST REGISTRACE

Informace a registrační formulář: www.icc-cr.cz

odborný seminář pořádaný ICC ČR: Rok po GDPR (27. 5. 2019)

Přednášející: Mgr. Michal Nulíček, LL.M., CIPP/E - partner, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

27.5.2019, 09:00-12.00
Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

Program:
• aktuality z ČR – nová stanoviska a rozhodnutí úřadu, praktické dopady, adaptační zákon,
• aktuality z EU – přístupy zahraničních regulátorů, první rozhodnutí o pokutách a jejich odůvodnění a praktické dopady,
• vztahy se zpracovateli – jak v hraničních případech odlišit, kdy je dodavatel zpracovatel a kdy ne; problematické oblasti ve smlouvách, o čem se nejvíce vyjednává a jaká jsou nejčastější řešení v praxi,
• bezpečností incidenty – praktické zkušenosti, největší rizika a správné postupy, ukázka vyhodnocení rizikovosti incidentu na modelovém případu,
• kontroly – jak se připravit na kontrolu ÚOOÚ, jaké dokumenty shromáždit z hlediska technického i procesního – zkušenosti z kontrol, přístupy ÚOOÚ a zahraničních úřadů, modelový příklad přípravy na kontrolu se zaměřením na bezpečnost osobních údajů v informačních systémech

SEMINÁŘ EDUZONE.CZ - Použití zvláštních (celních) režimů při dovozu a vývozu zboží

Lektor: JUDr. Jiří Babiš 

Místo a datum konání: Praha, pondělí 27. května 2019

Z obsahu semináře:
- Základní pojmy a ustanovení celních předpisů upravujících dovoz a vývoz zboží
- Zvláštní režimy
- Základní druhy obchodních operací /smluvních vztahů/ pro zboží vstupující do zvláštních režimů
- Nepřímé daně – DPH a spotřební daně – a jejich uplatnění pro zboží ve zvláštních režimech

Informace: www.eduzone.cz

ODBORNÉ SEMINÁŘE: účetnictví, daně, mzdy, personalistika

Bližší informace na: www.odborconsult.cz

NÁKLADY A VÝNOSY- ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 2019 V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH
Termín: 14. května 2019
Přednáší: Ing. Petr Kout, CSc. ekonomický a daňový poradce, Tomáš Líbal, účetní specialista

DAŇOVÉ ZMĚNY - BALÍČEK OD 1.4.2019 - ZMĚNY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY, DANĚ Z PŘÍJMŮ A ŘADY SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY
Termín: 15. května 2019
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví 

GDPR, ROK POTÉ: NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A ČINOSTI FIRMY 2019 - Z POHLEDU AUDITORA A POVĚŘENCE
(příklady, chybné formulace a postupy včetně vysvětlení problematiky)
Termín: 16. května 2019
Přednáší: advokátka, specialistka GDPR s rozsáhlou praxi v ochraně osobních údajů

DPH V KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÝCH PŘÍKLADECH
(s ohledem na poslední novelu zákona od 1.4.2019 - zákon č. 80/2019 Sb. a další změny)
Termín: 17. května 2019
Přednáší: Holubová Olga, daňová poradkyně 

ÚČETNICTVÍ A DANĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2019 - ÚČTUJÍCÍCH DLE VYHLÁŠKY 504/2002 Sb.
(Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe)
Termín: 31. května 2019 
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví 

AKTUALITY PRO ZAČÍNAJÍCÍ A MÍRNĚ POKROČILÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ A PERSONALISTY
(dvoudenní (17.+18.6.2019) praktikum 
Termín: 17. června 2019
Přednáší: Křížek Zdeněk - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ

SEMINÁŘE ICC ČR

6. 5. 2019 od 9:00 hod.:

Seminář Dokumentární akreditivy v praxi, Pravidla ICC pro dokumentární akreditivy, financování za pomocí akreditivů, praxe, zkušenosti
Praktický úvodní workshop zaměřený na využití dokumentárních akreditivů v praxi, a to jak pro vývoz, tak i pro dovoz, financování.
Seminář se zaměří na problematiku dokumentárních akreditivů, a to především na jejich praktické využití. Seminář se bude věnovat problematice jak z pohledu vývozce – tedy využití akreditivu jako formy zajištění platebního rizika, tak i z pohledu dovozce – snížení rizika zaplacení oproti dodávce, která neodpovídá příslušnému kontraktu. Diskutovány budou i hlavní možnosti financování v souvislosti s akreditivy. Velká pozornost bude věnována i přístupu bank, tedy z pohledu příslušných rizik, které podstupují, a provedení akreditivu jako klíčového instrumentu v oblasti financování zahraničního obchodu.
lektor - Bc. Pavel Andrle, LL.M.

Informace a registrace na stránkách www.icc-cr.cz

20. 5. 2019 od 9:00 hod.:

Seminář Hromadné žaloby
Předmětem semináře je chystané zavedení institutu hromadných žalob do českého práva a připravovaná reforma českého civilního procesního práva. Přednášející seznámí posluchače s tím, co jsou hromadné žaloby, kdo je bude moci využít a zda, resp., jakým způsobem ovlivní možnost jednotlivců domoci se svých práv před soudy, a to dle současného legislativního stavu v ČR i na úrovni EU.
Seminář se zaměří na praktické aspekty hromadných žalob, zejména na to, jakým způsobem bude probíhat podání takové žaloby, jaké podmínky budou muset žalobci splnit a jakým způsobem bude probíhat řízení, především s ohledem na přelomové novinky, které nová úprava do civilního řízení přinese. Problematika hromadných žalob bude popsána především z pohledu žalovaných, kterými budou dle zkušeností ze zahraničí zejména společnosti s velkým počtem zákazníků – spotřebitelů.

lektoři - Mgr. Jaroslav Heyduk a JUDr. Lukáš Duffek

3. 6. 2019

Seminář Mezinárodní a tuzemské bankovní záruky v praxi, záruky podle URDG 758 – pravidel ICC pro záruky na požádání, novinky, problematické situace
Praktický workshop zaměřený na podmínky bankovních záruk a na zpracování záruk v praxi. Určeno pro pokročilejší uživatele záruk.
Workshop se zaměří na vybrané oblasti u bankovních záruk z pohledu tuzemské a mezinárodní praxe s důrazem na získání praktických znalostí. Posluchači se seznámí s novinkami v oboru a vybranými problematickými situacemi v mezinárodní i tuzemské záruční praxi (např. účinnosti, podmínky a způsoby uplatnění, ukončení platnosti záruk ad.).
lektor - Bc. Pavel Andrle, LL.M.

Informace a registrace na stránkách www.icc-cr.cz

10. 6. 2019

Seminář INCOTERMS 2010
Blíží se další významný milník v „životě" dodacích podmínek Incoterms – novela v roce 2020. Je však jisté, že i starší verze budou i nadále použitelné v obchodní praxi a že budou i nadále poskytovat výjimečnou a nenahraditelnou podporu smluvním stranám v kupní smlouvě.

Znalost, porozumění i schopnost volby vhodné podmínky by tedy mělo patřit do výbavy každého obchodníka, vývozce i dovozce. Doložky Incoterms však mají nepopiratelný vliv na práci bankovních specialistů, poskytovatelů dopravních, celně-deklarantských a pojišťovacích služeb, a samozřejmě i na jednání se zástupci státní správy (celní a finanční dohled). Ti všichni jsou proto zváni na uvedený seminář.
lektor - Ing. Petr Rožek, Ph.D.

Informace a registrace na stránkách www.icc-cr.cz

9. 12. 2019

Seminář Nejčastější škody při dopravě zboží v mezinárodním obchodu; odpovědnost dopravce za svěřený náklad vs. pojištění
Jednou z největších nočních můr obchodníka je poškozená či ztracená zásilka, ať už ta, kterou se mu s velkým úsilím podařilo prodat, či ta, na kterou netrpělivě čeká. Pravdou je, že pravděpodobnost poškození či ztráty není při současném objemu a stylu obchodování nízké a roste především počet malých a středních škod. Přepravce se pak v zajetí optimistických očekávání ve smyslu náhrady může dostat do kolize s tvrdou realitou mezinárodních úmluv a dohod, které podobné situace řeší odlišně od místní praxe.
Zveme Vás proto zvlášť upřímně na tento seminář, kde se s Vámi rádi podělíme o zásady, zkušenosti a právní praxi v tomto ohledu. Zmíníme též způsob zajištění proti škodám nejspolehlivější = pojištění kargo, jeho výhody, rozsahy a způsob vyřízení reklamace.
lektor - Ing. Petr Rožek, Ph.D.

Informace a registrace na stránkách www.icc-cr.cz

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb a daňová řešení jednotlivých plnění

Nová publikace přináší nejen podrobný komentář k problematice FKSP, ale také účetní případy, daňové dopady jednotlivých plnění do oblasti daně z příjmů, vzor vnitřní směrnice o FKSP, úplné znění vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, řadu příkladů a odpovědi na problémy, s nimiž se příspěvkové organizace v praxi potýkají.

Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
Evropská 423/178, P. O. Box 124, 160 41 Praha 6
+ 420 222 539 333 | info@dashofer.cz

Semináře ODBORCONSULT - D

Dne 27.3.2019 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dlouho očekáváná novela zákona o DPH. Novela obsahuje řadu změn, které musíme respektovat již od 1.4.2019, ať se jedná o změnu v daňových dokladech, lhůt pro vystavení a odeslání, nová pravidla zaokrouhlování a řada dalších změn.

Zveme na semináře, které pořádá v nejbližší době v Praze: www.odborconsult.cz

ÚČETNICTVÍ A DANĚ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 2019 - ÚČTUJÍCÍCH DLE VYHLÁŚKY 504/2002 Sb.
(Výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe)
Termín: 23. dubna 2019
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví s více jak 25letou praxí v oboru; členka Komory daňových poradců a Komory auditorů

DPH V KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÝCH PŘÍKLADECH
(s ohledem na poslední novelu zákona a další změny)
Termín: 26. dubna 2019
Přednáší: Holubová Olga, daňová poradkyně, členka Komory daňových poradců ČR, zkušená lektorka s praktickým přístupem, oceněná titulem Daňová hvězda roku

VYÚČTOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
(výklad a podrobné vysvětlení na konkrétních příkladech)
Termín: 30. dubna 2019
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví s více jak 25letou praxí v oboru; členka Komory daňových poradců a Komory auditorů

NÁKLADY A VÝNOSY- ÚČETNÍ A DAŇOVÉ ASPEKTY 2019 V PRAKTICKÝCH PŘÍKLADECH
Termín: 14. května 2019
Přednáší: Ing. Petr Kout, CSc. ekonomický a daňový poradce, Tomáš Líbal, účetní specialista

DAŇOVÉ ZMĚNY - BALÍČEK OD 1.4.2019 - ZMĚNY DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY, DANĚ Z PŘÍJMŮ A ŘADY SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVY
Termín: 15. května 2019
Přednáší: Ing. Kruntorádová Lenka, MBA - auditorka, daňová poradkyně, lektorka a soudní znalkyně oboru účetnictví s více jak 25letou praxí v oboru; členka Komory daňových poradců a Komory auditorů

GDPR, ROK POTÉ: NOVÝ ZÁKON O OCHRANĚ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE A ČINOSTI FIRMY 2019 - Z POHLEDU AUDITORA A POVĚŘENCE
(příklady, chybné formulace a postupy včetně vysvětlení problematiky)
Termín: 16. května 2019
Přednáší: advokátka, specialistka GDPR s rozsáhlou praxi v ochraně osobních údajů, naše osvědčená lektorka

DPH V KONKRÉTNÍCH ŘEŠENÝCH PŘÍKLADECH
(s ohledem na poslední novelu zákona od 1.4.2019 - zákon č. 80/2019 Sb. a další změny)
Termín: 17. května 2019
Přednáší: Holubová Olga, daňová poradkyně, členka Komory daňových poradců ČR, zkušená lektorka s praktickým přístupem, oceněná titulem Daňová hvězda roku

AKTUALITY PRO ZAČÍNAJÍCÍ A MÍRNĚ POKROČILÉ MZDOVÉ ÚČETNÍ A PERSONALISTY
(dvoudenní (17.+18.6.2019) praktikum s řadou aktuálních informací a příkladů, které je vhodné znát)
Termín: 17. června 2019
Přednáší: Křížek Zdeněk - specialista s dlouholetou praxí na ČSSZ, nyní osvědčený a zkušený lektor kladoucí důraz na aplikace legislativy na praktických příkladech

ZÁKON O DPH 2019 A EET 2019

novela zákona, aplikace jednotlivých ustanovení

TERMÍN: 17. dubna 2019 od 9:00 do 14:00 hod. (prezence od 8:30 hod.)

MÍSTO: Praha 1, Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské nám. 21

PŘEDNÁŠÍ: Ing. Zdeněk Kuneš, specialista DPH s dlouholetou praxí na MF ČR Praha, spoluautor zákona, osvědčený lektor

www.odborconsult.cz

"DPH v tuzemsku – příklady z praxe 2019" s lektorkou Ing. Michaelou Strnadovou

Datum: 26.4.2019

Místo: Marianeum, Máchova 571/7, Praha 2 - Vinohrady

Čas: 9:00 - cca 13:00 (prezence účastníků od 8:30)

Přednáška reaguje na nejčastější dotazy účastníků školení na téma DPH a zaměřuje se na vysvětlení a procvičení vybraných témat z praxe.

Přihlásit se můžete na stránkách www.vzdelavani.com.

Seminář Cyber Threat / Kybernetické hrozby

Seminář proběhl dne 6. 12. 2018 pod záštitou Komory daňových poradců ČR a Vysoké školy ekonomické v Praze. Renomovaní odborníci zde řešili otázky rizik při pohybu v kybernetickém prostoru.

Přednášející:

www.kdpcr.cz/cyber-threat

Ochrana osobních údajů

Na téma GDPR a ochrany osobních údajů pořádá Verlag Dashöfer prezenční semináře a konference:

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská 423/178, 160 41 Praha 6

Měna, daně a další finančněprávní instituty

Ve dnech 20. a 21. září 2018 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční konference "Měna, daně a další finančněprávní instituty v roce 100. výročí vzniku Československa".

Zákon o DPH: přehled změn v roce 2017, zákon o EET

Seminář ing. Zdeňka Kuneše na téma změny DPH v roce 2017, elektronická evidence tržeb, pořádá dne 9.11.2017

DAKREZ s.r.o., Ve Lhotce 23a/1018 , 142 00 Praha 4 -Lhotka (informace na www.DAKREZ.cz)

 

 

Personální agenda krok za krokem

Pražský seminář Mgr. Věry Rejlové pořádá dne 6. 11. 2017, 9-17 hod., osvědčený partner Vašich kurzů Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Více informací na www.kursy.cz

PRACOVNÍ SNÍDANĚ ACCACE

Pracovní snídaně společnosti Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář, s tématem "Odpovědnost statutárních orgánů aneb umíte si krýt záda?" se koná dne 12. října 2016. 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ: Jan Roub, Legal Director, Accace Legal s.r.o., advokátní kancelář

MÍSTO: CITY TOWER, 27. patro, Hvězdova 1716/2b, Praha 4

BLIŽŠÍ INFORMACE: www.accace.cz

BECKOVY SEMINÁŘE

Dne 18. 10. 2016 přednáší Mgr. Tomáš Procházka.Seminář poskytne komplexní pohled na problematiku ukončování pracovního poměru, se zvláštním důrazem na jednostranné rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Nad rámec běžných teoretických výkladů se seminář zaměří na problémy z praxe a konkrétní doporučení, jak je řešit. Neopomene ani správné nastavení smluvní dokumentace a personálních procesů, správný postup při vlastním propouštění, jednání se zaměstnancem a vedení případného soudního sporu.

PODROBNOSTI: www.beck.cz

 

Semináře probíhají v hotelu MAJESTIC PLAZA v centru Prahy.

Zvýšení minimální mzdy 2016

Nařízením vlády č. 233/2015 Sb. byla od 1. 1. 2016 zvýšena minimální mzda z dřívějších 9200 Kč na současných 9900 Kč. Současně byla zvýšena základní hodinová sazba a nejnižší úrovně zaručené mzdy. 

Zaručená mzda  pro jednotlivé skupiny 1. - 8. je pro období od 1 . 1. 2016 stanovena takto:

1. 9 900
2. 10 900
3. 12 100
4. 13 300
5. 14 700
6. 16 200
7. 17 900
8. 19 800

MZDY A PERSONALISTIKA

Důstojnost při ukončení pracovního poměru

Po nálezu Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2015, sp. zn. II. ÚS 1257/15, bude Nejvyšší soud znovu rozhodovat o tom, zda neobvyklý (do té doby nepoužitý) postup při předávání pracoviště, vyklízení osobních věcí z pracovního místa, opouštění prostor zaměstnavatele a zamezení možnosti užití osobních dat v elektronických prostředcích zaměstnavatele, prováděný ihned po ukončení pracovního poměru veřejně (před jinými zaměstnanci majícími srovnání s předchozími postupy následujícími po ukončení pracovního poměru), je způsobilý zasáhnout do práva na ochranu osobnosti osoby, se kterou byl pracovní poměr ukončen, především pak do jejího práva na ochranu cti, důstojnosti a dobré pověsti.

Obecné soudy v předcházejícím řízení názoru zaměstnance nepřisvědčily. 

Kongres IFA

Transferové ceny

Ïnternational Fiscal Association připravuje mezinárodní kongres na téma "BUDOUCNOST PŘEVODNÍCH CEN". 

(Rio de Janeiro, 27. 8. – 1. 9. 2017)

Hlavní příspěvek přednese Prof. Sergio André Rocha (Rio de Janeiro State University). 

Národními reportéry za Českou republiku budou Ing. Michal Černý a JUDr. Viktor Šmejkal, Ph. D.

Zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Kolumbií

Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu vstoupila v platnost dnem 6. května 2015.

Upozorňování na existenci daňových nedoplatků finančním úřadem

Finanční úřad pro hl. m. Prahu oproti Finančnímu úřadu pro Středočeský kraj standardně upozorňuje daňové subjekty na existenci nedoplatků dříve, nežli zahájí exekuci.

Právní postavení poplatníka je nestejné podle toho, zda má sídlo v Praze nebo ve Středočeském kraji. Finanční úřad pro Středočeský kraj na nedoplatky neupozorňuje nebo tak činí pouze nahodile (viz "Extrémní tvrdost daňové správy" v novinkách níže). 

Finanční úřad pro hl. m. Prahu upozorňuje kontaktní daňové subjekty v souladu se zásadou vstřícnosti na nedoplatky v případech, kdy není důvod k obavě, že se bude daňový subjekt protiprávně bránit nedoplatek uhradit nebo o daňový subjekt sídlící v územní hlavního města pouze formálně, s faktickým sídlem jinde. 

Právo namítat nesprávnost protokolace v průběhu výslechu svědka

Finanční úřad (Ostrava III) postupoval nezákonně, pokud bránil věcnému návrhu zástupce daňového subjektu směřujícímu k odstranění nesprávnosti protokolace výslechu svědka s tím, že zástupce dostane prostor k vyjádření na konci výslechu. 

Uplatnit připomínky proti protokolaci je právem daňového subjektu (včetně toho, za něhož jedná zástupce), stejně jako je právem daňového subjektu, aby jeho námitky byly zaprotokolovány a vypořádány.

Z daňového řádu (stejně jako z jiných procesních předpisů – soudního řádu správního, občanského soudního řádu, trestního řádu, správního řádu, zákona o přestupcích, atd.) nevyplývá, že by výslech nemohl být veden způsobem, že nejdříve se ptá správce daně a až po vyčerpání jeho otázek je prostor k dotazům dán daňovému subjektu, resp. jeho zástupci. To však neznamená povinnost daňového subjektu (jeho zástupce) až do této chvíle jen sedět a mlčet. V případě námitek k protokolaci (nejsou-li zjevně obstrukční či matoucí vyslýchaného – to se však z protokolu o výslechu svědka v tomto konkrétním případě nepodává) je naopak žádoucí, aby byly zaprotokolovány bezprostředně u té části výslechu, kde mělo k nepřesnosti dojít tak, aby případné rozpory v názorech na to, co svědek řekl, či na co vůbec odpovídal, byly odstraněny v okamžiku, kdy všichni přítomní ví, jaký rozpor se odstraňuje. Je-li tu tedy stručná a věcná námitka k protokolaci, bývá žádoucí ji vyřešit ihned.

(rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2015, č. j. 22 Af 105/2013 – 34) 

Extrémní tvrdost daňové správy ?

Finanční úřad pro Středočeský kraj zahajuje exekuce na majetek podnikatele, který po revizi svých evidencí dodatečně přiznal daňovou povinnost a nesprávně zadal bankovní příkaz k úhradě správci daně, aniž by podnikatele upozornil na existenci nedoplatku, tedy na to, že platbu daně nepřipsal na jeho osobní daňový účet. Takový postup považuje finanční úřad za správný, byť připouští, že není v souladu s metodikou Generálního finančního ředitelství. Upozorňovat na nedoplatky by správce daně podle jeho názoru nadměrně zatěžovalo. 

Pokud podnikatel dojde k závěru, že nepoužíval v určitém období nemovitost výlučně k podnikání a sníží si  nárok na odpočet formou dodatečného daňového přiznání, přičemž je následně chybným zadáním bankovního příkazu v několikadenním prodlení s platbou dodatečně přiznané daně, je prodleva platby daně důvodem pro bezodkladné zahájení exekučního řízení, aniž by byl podnikatel na nedoplatek upozorňován.

Uvedené platí i v situaci, kdy má podnikatel významný nemovitý majetek, jehož hodnota mnohonásobně převyšuje omylem vzniklý nedoplatek a bylo by tak možno mít za to, že není pochybností o vymahatelnosti nedoplatku.   

Finanční úřad provede blokaci všech prostředků na mu známých bankovních účtech. Bude trvat relativně dlouhou dobu po uhrazení nedoplatku, nežli se bankovní účty uvolní a podnikatel bude moci pokračovat v činnosti. Prodleva bude delší v případech, kdy finanční úřad současně provádí aktualizace softwaru. Tato prodleva, byť vzniká na straně finančního úřadu, jde k tíži podnikatele. 

Povinnost podnikatele zaplatit daň ke dni podání přiznání je tak sankcionována významněji, nežli by vyplývalo z výslovné dikce zákona. 

Časopis Daně a finance

V posledním čísle časopisu Daně a finance, recenzovaném periodiku vydávaném společností Comenius Print, byly publikovány  vědecké příspěvky poskytující rozbor aktuálních témat správy daní:

Subjektivní práva jsou pojednána v původním jazyce otištěném příspěvku Veřejná subjektivní práva občanů (prof. Norbert Foulquier). 

Kongres IFA

Ve dnech 12.-17.10.2014 se v indické Mumbai koná 68. Kongres International Fiscal Association (IFA)