Goodwill Partner


Prominutí DPH při pořízení zboží z JČS

INFORMACE Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží

– z důvodu mimořádné události a v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2
Ministryně financí promíjí daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí") zveřejněném ve Finančním zpravodaji 18/2021 dne 13. dubna 2021.
Plátcům DPH je prominuta daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu a daň z přidané hodnoty při dovozu zboží, které se týkají dále vyjmenovaného zboží, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"), nebo vznikla při jeho dovozu povinnost přiznat nebo zaplatit DPH podle § 23 zákona o DPH.
DPH se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 14. 4. 2021 do 3. 6. 2021, a to u následujícího zboží:
1. filtrační polomasky a respirátory, pokud jsou výrobcem určeny k ochraně uživatele, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy, patří mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a které splňují parametry třídy ochrany minimálně FFP2, nebo mají stejnou či vyšší filtrační účinnost;
2. respirátory (vždy bez výdechového ventilu), pokud jsou výrobcem určeny jak k ochraně uživatele, tak jeho okolí, jsou uvedeny na trh v souladu s právními předpisy a pokud se jedná současně o a. osobní ochranný prostředek kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 a b. zdravotnický prostředek rizikové třídy I podle směrnice Rady 93/42/EHS nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745;
3. filtry a jiné příslušenství k filtračním polomaskám a respirátorům dle bodu 1 a 2;
DPH se za uvedených podmínek promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo v období od 14. 4. 2021 do 31. 12. 2022, a to u následujícího zboží:
4. diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na onemocnění COVID-19, které jsou ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 a v dalších použitelných právních předpisech Evropské unie;
5. očkovací látky proti onemocnění COVID-19, které jsou schválené v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, nebo registrované podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k dani z přidané hodnoty:
• Plátce je za podmínek stanovených zákonem o DPH oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění (spojených příkladně s dopravou, prodejem apod.), která použil nebo použije pro účely pořízení či dovozu zboží, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.
• Vymezení v evidenci - Plátce v evidenci dle § 100 zákona o DPH vymezí, u kterých plnění uplatňuje prominutí dle výše uvedeného Rozhodnutí, protože plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.
• Vykazování v daňových tvrzeních
- V případě, že plátce splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, pak dotčené plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o DPH.
- V kontrolním hlášení se údaje o pořízení zboží z jiného členského státu, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí.


Krátké představení společnosti

Společnost GOODWILL PARTNER, s.r.o. poskytuje daňové poradenství zaměřené na ekonomické aspekty daňového plánování i daňově-právní poradenství v rámci problematiky daně z přidané hodnoty, příjmových daní, mezinárodního zdanění.

Realizuje interní audity a forenzní audity různých procesů a zaměření.

Poskytne podle potřeby související poradenské služby, studie či rešerše nebo tyto zajistí u svých partnerů. Výsledkem je integrovaná komplexní služba odpovídající garanci nestranné odbornosti a právní jistoty pro klienta.

Spolupracuje při realizaci integrované služby s právními kancelářemi, specializovanými poradci a renomovanými znalci z různých oborů.

Veškeré služby jsou poskytovány odborníky s mnohaletou praxí a dlouhodobě kvalitními výsledky.

Společnost GOODWILL PARTNER s.r.o. je evidována v seznamu Komory daňových poradců České republiky (www.kdpcr.cz), je členem International Chamber of Commerce (www.icc-cr.cz), International Fiscal Association (www.ifa-cr.cz; IFA member No. 38395) a Českého institutu interních auditorů (www.interniaudit.cz).

            

                      

Společnost GOODWILL PARTNER s.r.o. prostřednictvím aktivit klubu VIP-IPA (www.vip-ipa.cz/) podporuje činnost International Police Association a plnění úkolů Policie ČR. 

Více informací naleznete v profilu společnosti.

 


Komplexní organizační, podnikatelské a ekonomické poradenství.

Daňové poradenství a účetní poradenství.

Zpracování odborných studií z ekonomicko-právní oblasti.

Poradenství při optimalizaci vnitropodnikových procesů a firemní komunikace. 

Poradenství při správě a využití dat a datových systémů. 

Poradenství v oblasti reklama a marketing.

Forenzní audity zaměřené na na různé dílčí procesy a postupy.

Forenzní ověření výsledků interního auditu.

Související služby a činnosti.  


  

GOODWILL PARTNER, s.r.o.

IČO: 26846616

U Dubu 691/48, 147 00 Praha 4 - Braník

Sekretariát 

Po-Pá 10-16 hod.

Telefon: +420 220 980 309

Mobil: +420 773 313 268

Daňové oddělení (mobil) (sekretariát): +420 773 313 268  

Právní oddělení (mobil): +420 734 516 141

E-mail: office@goodwillpartner.cz